-Jeg forventet ikke at lederen i rovviltnemnda skulle komme med løfter om å endre forvaltningsplanen, men jeg hadde et håp om at han skulle forstå våre synspunkter bedre, sier Olaussen. – Det er helt tydelig at de ikke har vurdert hva konsekvensene vil bli for sauenæringa med nye  rovdyrområder nært opp til beiteområdene. Hensynet til beitenæringa har ikke betydd nok for rovviltnemnda da de laget planen. For de har det vært viktigst å sikre at rovviltbestanden ikke trues.

Den nye rovviltsonen i Varanger var gjenstand for debatt på møtet. Finnmark Bondelag har i brev til rovviltnemnda sagt at vi ikke ser behovet for en ny jerve- og gaupesone, når bestandsmålet er oppnådd. Karlsen var tydelig på at når en får et stort nok område for jerv og gaupe, så kan en forvalte de såkalte B-områdene (beiteområder) strengere. Dermed kan en på sikt få ned både tapstallene og konfliktnivået.

- Målet om et strengt skille i forvaltninga mellom rovviltområder og beiteområder er vel og bra, mener Olaussen. Men det er en ønskesituasjon å tro at vi kan holde rovdyra innenfor A-sonene, og dermed tro at de ikke kommer inn i våre beiteområder og gjør skade.  Pr. i dag må vi forholde oss til de faktiske forhold, som er at vi har ikke kontroll på bestandene. Dette fordi bestandingsregistreringene ikke er god nok. Det innrømte også Karlsen.

Møtet med rovviltnemndas leder var likevel positivt mener Grete Liv Olaussen. Lederne i rovviltnemndene skal møte landbruksministeren i nærmeste framtid. Karlsen sa han på dette møtet vil ta til orde for en rekke endringer i det lovverket som regulerer deler av rovviltforvaltninga. Blant annet endret jakttid, bruk av motoriserte kjøretøy under rovviltjakt og bruk av kommunale skadefellingslag til rovdyrjakt. – Det er positivt at lederne i rovviltnemnda tar initiativ til slike møter med statsråden, og mange av tiltakene som de ønsker å spille opp kan gi oss et mer effektiv regulering av rovviltet. Vi har tro på at lederne i rovviltnemndene klarer å overbevise de sentrale myndigheter til å endre deler av regelverket som i dag er til hinder for en effektiv jakt, avslutter Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 416 46 168.