Prosjektet er nå avsluttet. Resultatene fra prosjektet ble presentert på et sluttseminar i Alta i forrige uke. Konklusjonen fra prosjektet var at hovedmålet med å få ned konfliktene bare er delvis oppnådd. – Et slikt resultat er selvsagt ikke bra, sier Tangen. Det har vært brukt drøye 10 mill. kroner på prosjektet over en 3 års periode, og mange sauebønder mener nok at mye av disse pengene har vært bortkastet, sier Tangen. Selv mener han at det har kommet i gang mange gode tiltak, som kanskje på lengere sikt vil gjøre jaktuttaket av rovdyr mer effektivt.  - Men det er helt klart at rovdyrtapene har gått for lite ned, og jaktuttaket er fortsatt for dårlig etter endt prosjektperiode. sier Tangen.

Finnmark Bondelag gikk inn i styringsgruppa vårvinteren 2011. Problemet med rovdyr i beiteområdene er så alvorlig, at fylkeslaget prioriterer å være tilstede på de arenaer hvor saken diskuteres. - Erfaringa fra prosjektet er at det er viktig å jobbe på flere områder, men det finnes ingen quick fix i dette arbeidet. De største hindringene ligger i regelverket som regulerer rovviltbestanden. Både regler for jakt, bestandsregistrering og rapportering er laget slik at beitenæringa ikke kan vinne fram, mener Tangen. Finnmark Bondelags fokus framover vil være å jobbe med dette. - Vi har liten tro på at prosjekter som initieres av forvaltninga vil gjøre en stor forskjell. Kanskje kan de bidra til at forvaltninga blir mer smidig, men politikken vil ikke endres, tror Tangen.

Rovviltnemda for region 8 har sitt forslag til forvaltningsplan ute på høring for tiden. – Hvis det er noen beitebrukere som ikke har lest denne, oppfordrer jeg de til sette seg inn i de forslag som nemda kommer med, sier Tangen. – Det er flere gode forslag der, men utvidelsene av rovdyrområdene, innebærer at vi snart ikke har rovdyrfrie beiteområder i Finnmark, utenom på kysten. I alle indre deler av fjordene og i våre fjellområder vil nemda ha en varig bestand av rovdyr. I praksis frykter jeg at dette kan bety starten på slutten av saueholdet slik vi kjenner det i dag, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.