- Det viktigste virkemidlet for å sikre videre matproduksjon i Finnmark, er bedre lønnsomhet i næringa. Finnmarkslandbruket trenger sårt ny rekruttering og det skjer best gjennom at vi kan tilby nye bønder en anstendig timelønn for arbeidet, mener Ola Tangen. 

Den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga slår fast at inntektsforskjellene mellom landbruket og øvrige grupper skal reduseres. Da mener faglagene at årets jordbruksforhandlinger må øke inntektsmuligheter for bonden med omlag 50 000 kr pr. årsverk. Faglagene  har i sitt krav valgt å prioritere distriktsjordbruket, storfeproduksjon og beitebruk.

 De fleste bønder i Norge har en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på under 300.000 kroner per årsverk. Gjennomsnittlig inntektsnivå for andre grupper i samfunnet er 469.000 kroner.  - Utviklinga i norsk landbruk er skummel, synes Tangen.  Andelen jordbruksareal i drift har gått ned,  og samtidig har vi ikke klart å levere nok melk og kjøtt til markedet. Denne vinteren har vi derfor brutt barrierer når det gjelder import av melk og kjøtt. Det er uheldig at norsk landbruk ikke klarer å produsere det forbrukerne etterspør, nemlig norsk mat, sier Tangen.  

Han frykter at hvis denne utviklinga fortsetter, vil forbruksmønsteret endres og norske landbruksvarer vil miste markedsandeler. Noe som etter hans mening vil være svært alvorlig for det norske landbruket.

- Et godt jordbruksoppgjør i år er avgjørende for å snu denne trenden, slår Ola Tangen fast. Han er svært spent på statens tilbud,som etter planen skal overleveres faglagene den 7. mai.

For mer informasjon kontakt Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.

Du finner landbrukets krav til her