Uttalelsen fra Alta kommune er et svar på Finnmark fylkeskommunes høring av regional planstrategi. Fylkeskommunen har der foreslått at det skal utarbeides egne landbruksstrategier i Finnmark. – Jeg har i møter med Alta kommunes politiske ledelse tatt opp at det er stor mangel på dyrka og dyrkbar mark i kommunen. Utviklingsmulighetene på gårdene er begrenset når det ikke fins dyrkbare arealer i nærheten, sier Suhr. – I den forbindelse har jeg foreslått at det må på plass en nydyrkingsplan i kommunen, noe som den politiske ledelsen har gitt gode tilbakemeldinger på, sier Suhr. Lokallagslederen ser gjerne at det nå blir litt fortgang i saken, når kommunestyret har uttalt seg positivt om jordvern til fylkeskommunen.

 Arealsituasjonen for bøndene i Alta har blitt ytterligere forverret de siste årene, mener Jørn Suhr. – For at bonden skal tjene penger på gården, er det et krav fra staten om at vi skal effektivisere.  I klare ord har det betydd utvidelse av gården, sier Suhr. Han utdyper: - Flere kyr i fjøset spiser mer gras, og dermed trenger vi mer jord å dyrke graset på. Saken ble jo ikke bedre av at Alta kommune i den nye arealplanen har omdisponert 2500 daa med matjord. Nesten 500 av disse var arealer som er i bruk, og disse må nå erstattes ganske raskt, sier lokallagslederen.

 

Kontaktperson Jørn Suhr tlf. 91 31 76 60