Regional utviklingsprogram for Finnmark (RUP) 2014-2024 har nylig vært på høring. Finnmark Bondelag skriver i sin uttalelse at sett i lys av at bærekraftig utvikling er et av hovedmålene for Finnmark de neste 10 årene, finner vi det forunderlig at jordbruket ikke er nevnt i denne forbindelse. Jordbruk er en av få næringer som gjennom sin produksjon benytter seg direkte av fotosyntesen, og dermed må sies å være en av få bærekraftige næringer i Finnmark.

En bærekraftig utvikling av Finnmark innebærer etter vårt skjønn at vi kan bidra med matproduksjon til egen befolkning. Finnmark Bondelag har forventninger til at Finnmark Fylkeskommune også trekker fram jordbrukets utviklingsmuligheter på linje med de andre næringene som er nevnt i RUP. 

I forslaget til ny RUP trekkes de gode råvarene fram som et av våre fortrinn i Finnmark. Finnmark Bondelag sier i uttalelse av vi antar at fylkeskommunen herunder også tenker på jordbrukets produkter. Utfordringen for mange næringer er, som det påpekes i høringsdokumentet, lang avstand til markedene. Til dels gjelder dette også for det tradisjonelle jordbruket i fylket. Landbrukssamvirkets rolle og tilstedeværelse i fylket avbøter imidlertid på mange måter ulempene med lange avstander for jordbrukets vedkommende. Landbrukssamvirkets ansvar som markeds-regulator, innebærer at bonden sikres salg av kjøtt og melk. Usikkerheten omkring markedsadgang og kostnader ved markedsføring er derfor bonden forskånet for. Så lenge markedsreguleringsordninga består som i dag, ligger det derfor store muligheter til å videreutvikle jordbruket og de produktene som leveres til videreforedling i fylket.

Sett i lys av klimaendringer, internasjonal sikkerhet og matvaretrygghet blir matproduksjon en av de viktigste utfordringene de neste 10 årene. Jordbruket i Finnmark drives i kalde omgivelser, med lav dyretetthet, liten medisinbruk og liten bruk av sprøytemidler. Disse fortrinnene mener vi med fordel kan utvikles og benyttes i nasjonal og internasjonal markedsføring av fylket.

Fremtidens Finnmark skal i følge programforslaget være et attraktivt etableringssted for industrien, men samtidig sikre lokal og regional verdiskaping. Et ensidig fokus på industrien mener vi kan være en farlig vei å gå. Finnmark Bondelag frykter at tradisjonelle næringer lett kan bli skadelidende. Primærnæringer som fiske, reindrift og jordbruk er avhengige av en bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Finnmark Bondelag påpeker i sin uttalelse at etablering av industri, samferdselstiltak eller boligområder ikke må skje på bekostning av en bærekraftig og langsiktig forvaltning av naturressursene i Finnmark. Primærnæringene har til alle tider båret fram Finnmark, og vil etter vårt skjønn bli enda viktigere for Fremtidas Finnmark.