– Forslaget er ikke godt nok gjennomtenkt og nemnda har ikke vurdert hva konsekvensene blir for sauenæringa rundt Varanger, mener Halvari. Konsekvensene kan bli katastrofale. – Neiden bøndene blir omgitt av rovdyr, med bjørn i Pasvik og jerv og gaupe på vestsida. Bøndene i Varangerbotn får jerv og gaupe sør for seg, og en nasjonalpark nordøstover som i praksis fungerer som et yngleområde for rovdyra. Saueflokkene vil bli inneklemt og få innvandring av rovdyr på mange kanter. Jeg tror det vil bli umulig å kontrollere dette.

Finnmark Bondelag har engasjert seg sterkt i saken både i høringsperioden, og nå i sluttfasen. Både direktoratet og Rovviltnemnda har mottatt et brev hvor fylkeslaget blant annet har bedt om at dette A-området tas ut av planen. Miljødirektoratet tok dessverre ikke hensyn til innspillet i sin uttalelse til forvaltningsplanen.

– Det ser ut til at tap av sau til rovvilt blir lavt i år. Om det skyldes at en omsider har fått kontroll på rovviltbestanden eller om det er en tilfeldig variasjon, vet jeg ikke. Uansett har konfliktnivået mellom forvaltning og sauenæring gått noe tilbake i Varanger-området. Et nytt rovdyrområde her vil sette  sauenæringa mange år tilbake både når det gjelder tap av sau til rovvilt og konfliktnivå mellom partene. Dessuten er det ikke behov for å avsette nye prioriterte områder for jerv og gaupe, fordi vi har nådd det antall som Stortinget har bestemt skal være i Finnmark.

Rovviltnemnda mener at området på sørsiden av Varangerfjorden er godt egnet som rovdyrområde, og at både jerv og gaupe oppholder seg naturlig der. – I følge forvaltningas egne opplysninger i Rovbasen, har et ikke vært registrert noen familiegruppe av gaupe der siden 2010. Så jeg forstår ikke argumentene til rovviltnemnda.

Halvari mener at sauenæringa er mer tjent med den gamle forvaltningsplanen, enn det forslaget som foreligger. – Vi vil neppe oppleve noen krise forutsatt at forvaltning følger vedtatt politikk. Rovviltforlikets krav om uttak av rovdyr som forvolder skade og restkvoter gjelder fortsatt, og det må forvaltninga forholde seg til. Jeg mener det er større mulighet til å regulere rovviltbestanden effektivt med den gamle planen.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 91857185.

 

Forvaltningsplanen vedtas av Rovviltnemnda den 10 oktober på et møte i Vadsø.