Norsk Sau og Geit har tatt initiativ til en holdningskampanje for båndtvang til vern av bufe og vilt, som Finnmark Bondelag støtter opp om.

 Det er ikke alltid like lett å forstå mekanismene bak hund som jager eller angriper bufe og vilt. Her eksisterer det ofte et gap mellom kunnskap om hundens atferd og instinkter, og forståelsen for at ens egen hund kan agere slik. I utgangspunktet kan alle hunder angripe, og med denne forutsetningen er derfor båndtvang gjeldende for alle hunder mellom 1. april og 20. august. Det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden er tilstrekkelig sikret i denne perioden, slik at uheldige situasjoner ikke oppstår. Ved å overholde loven bidrar man samtidig til økt trivsel for alle i en tid på året hvor mange ferdes ute.

Dessverre skjer det likevel ulykker altfor ofte. Norsk Sau og Geit (NSG) ønsker derfor fornyet fokus på positive holdninger rundt båndtvang. Med dette menes en kampanje som legger opp til en solidarisk og hensynsfull holdning til ferdsel i natur sammen med sin firbente venn. Det er viktig å fremme forståelse for at båndtvang ikke er ment som en forringelse av hundens frihet, men heller et velment bidrag overfor øvrige dyrs sikkerhet i en sårbar periode.

NSG håper at en styrket enighet om og forståelse for båndtvang kan bidra til spredning av positive holdninger blant folk. Det er viktig at en slik holdningskampanje støttes av så mange organisasjoner som mulig, slik at effekt og oppslutning blant aktørenes medlemmer og tilhørere blir stor.