Dette uttaler fylkeslaget i en høring til Sametingets redegjørelse om rovvilt. - Disse landene har svært ulik struktur og ressursbruk når det gjelder rovviltforvaltning og rovviltpolitikk, sier Truls Halvari, rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag. – Mellom Norge og Sverige har en etter hvert fått på plass samarbeidsavtaler om felles forskning og overvåkning av rovdyr. Slike avtaler burde vi hatt med Finland også, sier Halvari.

Han er selv sauebonde i Tana, og tror at særlig jerv kommer over grensa fra Finland. – Jerven er totalfredet i Finland. Det er ingen naturlige stengsler mellom Finland og Norge vinterstid, så det er lett å se for seg at en jerv eller tre kan spasere over grensa og inn i Norge, sier Halvari. Det er gjort lite forskning på dette området, og Finnmark Bondelag håper nå at Sametinget kan bidra til at noen gode forskningsprosjekt kan komme på plass.

Sametinget skal diskutere rovviltpolitikk på plenumsmøtet i juni. – Det er positivt at rovdyrforvaltning settes på dagsorden i flere politiske miljøer. Jeg tror at det er en fordel for sauenæringa, hvis politikere på flere nivå gjør seg kjent med dagens rovviltpolitikk og manglene ved den, sier Truls Halvari. – Den største utfordringa nå er at det brukes for lite ressurser på kartlegging av rovdyra.  Vi har ikke god nok oversikt over antallet rovdyr i beiteområdene, tap av sau til rovdyr går ikke ned, og dermed holdes rovviltkonflikten fortsatt varm, mener Halvari.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 91 85 71 85.