Fylkesmannen melder på sine nettsider at antall erstatningssøknader, innmeldt tap, og påviste tap til rovvilt basert på kadaverundersøkelser har gått betraktelig ned de to siste årene. Nedgangen forklares med at  det var få bjørner på vandring i sauebeiteområdene i 2013, gaupejakten før beitesesongen i 2013 hadde relativt god uttelling og store deler av lisenskvoten for jerv ble felt i lisensjakt og ekstraordinært uttak.

- Som sauebonde er jeg selvfølgelig glad at tapene ser ut til å gå ned, m en det er ingen grunn for forvaltninga til å hvile på laurbærene, sier Truls Halvari. Rovviltbestanden må holdes nede på det mål som stortinget har fastsatt, og jeg forventer at rovviltmyndighetene fortsetter å ha fokus på at rovvilt skal tas ut av beiteområdene.

- Til tross for at Norge har "verdens beste rovviltkartlegging",  tror jeg ikke at vi har fullstendig oversikt over rovviltbestanden. Metodene for å telle rovdyra påvirkes lett av tilfeldigheter som for eksempel dårlig vær. Dette gjaldt jo for registrering av jerv i fjor vinter. Rovdata melder at fortsatt er noen av jervene som blir skutt ikke registrert gjennom skit- og hårinnsamlingen. Og er det en uregistrert jerv der ute, er jeg helt sikker på at det finnes flere, sier Halvari.

Den gledelige utviklinga for sauenæringa, gjelder ikke for reindrifta. Fra 2010 til 2013, har tapene av rein økt. Reindrifta har større utfordringer for deres dyr beveger seg i rovdyrområder i større deler av året. Det er også vanskeligere å få på plass gode forebyggende tiltak, sier Halvari. For reindrifta er det kun mindre rovdyr i beiteområdene som betyr noe, sier Halvari.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 918 57 185