På forrige møte i planutvalget for Alta kommune, planene om områderegulering for lille Komsa framskyndet til våren 2013.

 – Jeg håper at kommunen får plass til flest mulig boenheter på lille Komsa, og de må gjerne bygge i høyden for å utnytte arealene best mulig, sier Suhr. - Jeg synes det er viktig at kommunen kan imøtekomme etterspørselen for boliger snarest mulig. Som altaværing ønsker jeg selvsagt at min hjemby fortsatt kan utvikle seg, og at vi opprettholder befolkningsveksten. Men i mitt hode er ingen motsetninger mellom fortsatt utvikling av Alta, og det å ta vare på matjorda. Vi har fine områder som ikke kan dyrkes opp, men som kan egne seg som boligområder, sier Suhr og har området rundt Sandfallet i tankene.

  – Som bonde erkjenner jeg at landbruket ikke er godt nok ivaretatt i den nye arealplanen. Vi mister omkring 2500 dekar matjord fram mot år 2030, dersom kommunen vil ta i bruk alle de områder som er omdisponert. Dette er alvorlig for landbrukets framtidige utvikling i Alta, understreker Jørn Suhr.

På årsbasis omdisponeres det i Norge ca 6000 daa matjord. Lokallagslederen sier at hvis denne trenden fortsetter, vil norsk matproduksjon og matsikkerhet være truet.

Kontaktperson Jørn Suhr, tlf. 91317660