I den regional planstrategien for Finnmark 2012 – 2016 vedtok Fylkestinget å utarbeide en strategi for landbruket i planperioden. Etter planen skulle strategien vært klart for vedtak i mai 2014. Nå viser det seg at fylkeskommunen ikke klarer å holde sin egen tidsplan. I saksfremlegget til møte i Fylkesutvalget 11. februar vil de utsette planen et drøyt halvår. Dette er ikke leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen spesielt fornøyd med. – Det forundrer meg at en ikke har klart å få skrevet denne strategien på et og et halvt år. Det vitner om at fylkeskommunen ikke ser behovet for en strategiplan for landbruket.

Det var fylkesmannens landbruksavdeling som hadde fått skriveoppdraget fra fylkeskommunen. Finnmark Bondelag har tidligere stilt spørsmål ved det, da fylkeskommunen har en egen landbruksrådgiver. - Vi kunne ikke se behovet for at Fylkesmannen (staten) skulle utføre denne oppgaven for Fylkeskommunens politikere.  Vi fryktet at strategiene i stor grad ville bli oppramsing av den etablerte landbrukspolitikken. Fylkeslederen mener at frykten var berettiget, for i saksfremlegget heter det at en skal bygge på de allerede vedtatte Bygdeutviklingsprogrammet.

- Disse programmene er bygget på det handlingsrommet vi har innenfor gjeldende landbrukspolitikk. Finnmark Bondelag har vært med i dette arbeidet, og vi erfarte at det var satt en del føringer for arbeidet fra sentralt hold. For politikerne blir det da vanskelig å tenke utenfor boksen, og komme med egne visjoner for jordbruket i Finnmark, sier Olaussen. .

Finnmark Bondelag har over mange år jobbet for at fylkeskommunen skal engasjere seg i landbruket, og ved flere anledninger bedt om en regional landbruksmelding.  – Når denne landbruksstrategien viser seg å bli en kopi av et program som er utarbeid nærmest på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, må jeg si at jeg er litt skuffet, sier fylkeslederen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41646168.