Rekruttering er etter vårt skjønn noe av de viktigste vi må jobbe med framover,  sier Lise Skreddernes.–  I likhet med Finnmark fylkeskommune mener Finnmark Bondelag det nødvendig å heve tilskuddsandelen for investeringer i landbruket. Ordningen med fondsavsetninger bør blåses liv i igjen, mener Skreddernes. – Da kan bonden selv avsette midler til mindre investeringer, og dermed styrke egenkapitalen på gården. Dette vil være gunstig for bonden, i tillegg kan presset på offentlige midler bli mindre, tror nestlederen. – Men gode investeringsordninger alene er ikke nok. Den generelle lønnsomheta i næringa må heves betraktelig, slik at nye bønder kan få en anstendig lønn for arbeidet, understreker Lise Skreddernes. I dag bør bonden være gjeldsfri for at drifta skal gå rundt. Lån til investeringer må til ved nyetablering, og da er det viktig at inntjeninga på gården er stor nok til at både avdrag betales og lønn kan tas ut, sier Skreddernes.

- Utviklinga de siste 10 år har vært veldig negativ når det gjelder gårdsbruk i FInnmark. 2 av 5 gårdsbruk er nedlagt siden årtusen skiftet, og jeg tror mange bønder begynner å føle seg ensomme på bygda, sier Skreddernes. – De siste årene synes jeg likevel at flesteparten av de som fortsatt er bønder, er mer positive til næringa. Derfor har jeg tro på at det går an å snu utviklinga, sier Skreddernes. - Landbruksmiljøet er i ferd med å forvitre bort mange steder, og det haster derfor å få på plass tiltak som sikrer generasjonsskifter på gårdene.

Lise Skreddernes er trønderen som flyttet til Bekkarfjord for å drive gård i 2001. Bygda har vært skånet for nedleggelser av gårder, faktisk er dette en landbruksbygd hvor landbruket i høyeste grad er levende. – Å ha flere bønder i bygda er utrolig viktig når en skal drive gård, sier Skreddernes. - Det er godt å ha noen å diskutere små og store faglige spørsmål, og som har forståelse for hvordan det er å drive gård. Det ville neppe vært aktuelt for oss å kjøpe gård i en bygd uten et levende landbruksmiljø, sier hun.

Kontaktperson Lise Skreddernes tlf. 41 27 87 29.