Oppe til diskusjon er blant annet Nord Norsk landbruksråd og det videre arbeidet med FoU for landbruket i nord. Nord Norsk landbruksråd er et samarbeidsråd som gjennom koordinering og samarbeid mellom landbrukets organisasjoner i landsdelen fremme nordnorsk landbruk sine interesser og arbeide for ei positiv utvikling av landbruket i landsdelen.  Medlemmer i rådet er Bondelagene og Småbrukarlagene, og landbrukssamvirket i Nord-Norge.

Rovdyr er et stort problem for sauenæringa i landsdelen. I Nordland har Jerveprosjektet vist til gode resultater for økt uttak av jerv. Prosjektleder Vidar Bentsen orienterer mer om prosjektet.

Rekruttering av tillitsvalgte er også en utfordring for organisasjonene i Nord-Norge. Dette er det tredje tema som de tillitsvalgte skal diskutere mer i dag. I den forbindelse er kompetansebygging og kunnskapstvikling viktig.