JervSelv om det fortsatt er noen dager igjen til jaktperioden for jerv er slutt, er Finnmark Bondelag er bekymret for at en ikke klarer å ta ut kvota på 28 jerv i Finnmark. Med en jervebestand i 2014 godt over bestandsmålet, frykter fylkeslaget store tap av beitedyr kommende sommer. Uttak av jerv er etter vårt skjønn det mest effektive tiltak en har for å holde tapene av beitedyr nede og et lavt konfliktnivå om saken. Selv om rovvilttapene de siste årene har gått ned i deler av fylket de siste år, ser vi det som svært viktig at trykket med uttak opprettholdes. Dette er nødvendig for at vi skal ha noe forutsigbarhet over jervebestanden i våre beiteområder.

For ytterligere kommentarer kontakt Truls Halvari tlf. 918 57 185