I brevet påpeker faglagene at en nedleggelse av Tana vgs. er svært negativt for den framtidige rekrutteringa til landbruket. Gjennom etablering av pilotprosjektet Traineeordninga for landbruket og den nettbaserte agronomutdanninga registreres en økende interesse for generasjonsskifter i Finnmark. Behovet for kompetanse innenfor gårdsdrift er stort, da det å lykkes som bonde krever kompetanse på en rekke felt: Bedriftsledelse, økonomi, agronomi, samt teknologisk og teknisk kunnskap. I tillegg er det nødvendig med kunnskap om lokale klimaforhold og topografi for å utnytte ressursene på gården best mulig.

Lønnsomheten i landbruket i dag, er ofte en jakt på marginer i drifta. De bøndene som best kan ta i bruk ny kunnskap og teknologi, og klarer å holde produksjonskostnadene nede, er de som lykkes i næringa. Faglagene har liten tro på at landbrukselever som utdannes ved naturbruksskoler ellers i landet, vil være like godt kjent med de klimatiske og topografiske forholdene i Finnmark. Vi mener at kunnskapen om landbrukets naturgitte forhold i Finnmark, er det Tana vgs. som best kan formidle.

Faglagene uttrykker også stor skuffelse over det uheldige signalet som sendes ut til landbruksnæringa. I 2010 fikk fylkeskommunen et større ansvar for jordbruksnæringa. Fra fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene de siste år, er inntrykket at Finnmark Fylkeskommune ønsket å satse på landbruket.

Landbruks- og matmeldinga, Velkommen til bords,, har som mål at Norge skal øke matproduksjonen med 20 % de nærmeste 20 åra. Landbruket i Finnmark har muligheter til å ta del i denne veksten. En av forutsetningene for å oppfylle dette er å øke kompetansen i primærlandbruket og i den totale verdikjeden i matproduksjonen. I den forbindelse mener faglagene at landbruksutdanninga ved Tana vgs. helt sentral.

Brevet er sendt til Finnmark Fylkeskommune med kopi til alle fylkestingsmedlemmer.

 

Kontakt Ola Tangen tlf . 41 55 44 67 for mer informasjon.