Utsendinger fra Porsanger Bondelag John Inge Henriksen, Einar Andersen og Kenneth Eliassen

 

Årsmøtet i Finnmark Bondelag vedtok følgende uttalelser:

Storfekjøttproduksjon og slakting av småkalver

Det er underdekning av storfekjøtt i det norske markedet, det er derfor bekymringsfullt at bøndene sender småkalver til slakt. Det må arbeides for økt lønnsomhet i storfekjøtt­produksjonen. Utfordringen fremover blir å finne hvilke virkemidler som skal til for å øke produksjonen.

 

Forvaltning av jervebestanden

Registrering av jerv viser at bestanden øker, samtidig som antall jerv tatt ut under ordinær jakt i de siste årene vært lav. Det er knyttet stor usikkerhet til årsaken til bestandsøkningen. Økningen kan skyldes dårlig kartlegging av lokale ynglinger i enkelte områder i fylket, eller jerveinnvandring fra nabolandene. Kartlegging av jervebestanden må derfor forbedres.

 

Landbrukspolitikk

Finnmark Bondelag er bekymret for en endring i driftsvilkårene for finnmarksjordbruket ved eventuell regjeringsskifte. Det er viktig at bondelaget har tett dialog med politikere. Endringer i distriktsprofilen vil kunne gi alvorlige strukturendringer, og forsterke nedgangen i antall bruk i Finnmark. Slik strukturendringene har vært fram til i dag, vil ikke jordbruket takle ytterlige press og medføre til nedleggelser.

 

For ytterligere kommentarer kontakt fylkesleder Grete Liv Olaussen tlf. 416 46 168.