Politisk vilje vil sikre jordbruket i Finnmark.

Et aktivt landbruk over hele landet krever politisk handlingsvilje. Jordbruket i Finnmark trenger stabile rammer for en fortsatt positiv utvikling. Finnmark Bondelag frykter at Regjeringas ønske om forenkling vil svekke lønnsomheten i næringa. En jordbruksavtale som innebærer omfordeling av økonomiske midler mellom bønder og regioner vil være et svært negativ signal fra regjeringa. Finnmarksbonden er en stolt matprodusent som har vilje og ønske om å satse på framtida. Våre naturgitte forhold gir bonden mulighet til å produsere råvarer av svært god kvalitet. En mulighet som gjerne utnyttes hvis lønnsomheten i næringa ikke svekkes.

 

Driveplikta må følges opp

Matjord er grunnlaget for matproduksjonen i Finnmark. Eiere av jordbruksjord sitter derfor på en stor verdi for bøndene. For at gårdens ressurser skal utnyttes optimalt trenger bonden gode og langsiktige leieavtaler. Finnmark Bondelag har en forventning om at kommunene følger opp bestemmelsene om driveplikten.

 

Storfekjøtt gir muligheter

Produksjon av storfekjøtt er en stor mulighet for jordbruket i Finnmark. Utfordringen er at lønnsomheten er for lav i en oppstartsfase.  Finnmark Bondelag vil fokusere på ordninger som stimulerer til storfekjøttproduksjon i fylket.

 

For kommentarer ta kontakt med fylkesleder Grete Liv Olaussen tlf. 41646168.