Man kan trygt si at året 2020 ble et spesielt år, og møteaktivitetene ble endret fra å være vanlige fysiske møter til å bli digitale møter. De aller fleste har måtte lære seg å bruke Skype, Teams, Webinar og eller Zoom. Alt dette på grunn Korona situasjonen som endret mye av hverdagen vår.

Det man kan trekke frem som positivt for denne sesongen, er at vi har opplevd en teknisk revolusjon, der vi nå benytter digitale møter til stadighet, og terskelen for å kunne avholde styremøter er betydelig senket. Dette betyr en tettere dialog mellom styret og administrasjonen, og man kan få arbeidet gjennom saker som haster, selv på kort varsel. I tillegg er det kostnadsbesparende, da man har hatt en betydelig redusering av reiseutgifter for styremedlemmene. Men det betyr ikke at man, når tiden er inne, skal kun jobbe på digitale plattformer – men en kombinasjon som kan utnytte arbeidskapasiteten til det beste for våre medlemmer.

Årets årsmøte ble avholdt via Teams, men fylkesstyret, ordfører og administrasjonen var samlet på et stort møterom på Thon Hotell Alta. Dette for å få en best mulig møte avvikling, med god lyd- og bildekvalitet, god gjennomføring av votering og saksfremleggelser. 

 

Bilde: Årsmøte agenda

På årsmøtet deltok 6 lokallag med tilsammen 21 årsmøte delegate. I tillegg deltok fylkesstyret, ordfører og Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag. TINE ved styremedlem Hege Persen holdt hisningstale, der hun blant annet snakket om TINE sin tilstedeværelse i Finnmark. NORTURA ved styremedlem Svein Slåtsveen holdt en hilsningstale, der han f.eks snakket og anleggene i nord og hvordan NORTURA ser for seg fremtidig produksjon i nord.

Styremedlem Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag holdt innlegg om distriktslandbrukets viktige betydning. Hvor mange vet f.eks at distriktslandbruket har 40 000 årsverk i landbruket og 50 000 årsverk i næringsmiddelindustrien? Og sikrer dermed grunnlaget for servicenæringer over hele landet, som er avgjørende for etablering av nye bedrifter i andre næringer. Greit å huske at: 

  • Hver arbeidsplass i jordbruket skaper 1,9 arbeidsplasser i andre næringer. 
  • Hver krone investert i jordbruket gir 2,8 kroner i verdiskapning i andre næringer. 

 

Bilde: Erlang Aas-Eng deltar på årsmøtet via Teams

Noe som alltid er spennende på et årsmøte er sak om valg av tillitsvalgte. Valgkomitéen leder, Ola Losvar presenterte innstillingen fra valgkomitéen. Voteringen foregikk ved bruk av Questback, ved at alle stemmeberettige mottok link på sin egen mobil og stemte ved å klikke på linken. Et voteringssystem som fungerte veldig bra.

Det nye fylkesstyret: 

Lise Kaldahl Skreddernes, leder

Bjørn Tore Søfting, nestleder

Liv Heidi Losvar 

Sven Andersen

Jørn Sandberg

Varamedlemmer til fylkesstyret:

1. Jon Evald Hætta

2. Jenny May Wickstrøm

3. Marit Kjellmann

 

Lederens tale til årsmøtet: 

Når jeg skal oppsummere året vi har lagt bak oss må jeg si at det har vært spesielt. Vi har levd med koronarestriksjoner gjennom hele året. Og vi har etter hvert blitt ganske gode på å gjennomføre digitale møter. Noe aktivitet både lokalt og sentralt i bondelaget har blitt utsatt, for så å bli gjennomført digitalt etter hvert. Dette har fungert bra, og vi har spart mye reisetid, men det kan ikke helt erstatte det å møtes fysisk. Samtidig tror jeg at vi kommer til å fortsette med en del digital kontakt også når vi kommer så langt at restriksjonene oppheves. Dette er både tidsbesparende og billig for korte møter.

Bilde: Lise Kaldahl Skreddernes

I Finnmarkslandbruket er det også mye som har endra seg det siste året. I fjor på denne tida var vi bekymra for markedssituasjonen. Vi hadde lavt forholdstall for melk, og omsetningsavgifta på melk var høg på grunn av nedskalering av produksjonen. Vi hadde også noe overproduksjon på sau/lam. På et år har denne situasjonen snudd totalt. Stengte grenser og sannsynligvis også noe endra matvaner har ført til større etterspørsel av både melk og kjøtt. Omsetningsavgifta på melk har gått ned fordi utkjøpet av melkekvoter er nedbetalt, og forholdstallet har steget mye på grunn av økt etterspørsel. Mye av dette skyldes nok koronarestriksjonene, men det viser at ting fort kan snu. Betingelsene kan endre seg på kort tid.

Våre samvirkebedrifter har levert svært gode resultater, noe som også påvirker bondens økonomi. Jeg er likevel litt bekymret for utviklingen. Konkurransen fra andre aktører i markedet er stor, og den forgår stort sett i områder med stor produksjon og høgt folketall. Dette setter ekstra press på samvirkebedriftene våre, som opererer i hele landet. Samvirkebedriftene taper markedsandeler både på melk og kjøtt. Vi har hele dette året ventet spent på om Tine ville gjøre noe med anleggsstrukturen i Finnmark. Det har vi endelig fått beskjed om at de ikke gjør nå, men dagens anlegg skal effektiviseres. Balsfjordosten tas ut av produksjon, og Nortura flytter trolig pølseproduksjonen fra Målselv og sørover. Vi er få produsenter og vi er spredt over et stort område. Hvis vi skal greie å beholde samvirkeanlegg og annen infrastruktur i landbruket vårt, må vi jobbe for en politikk som styrker landbruksproduksjonen i nord.

Klima er et tema som det er brukt mye tid på i bondelaget også i år. Og det er noe som vil måtte prioriteres også framover. Vi er i gang med kursing i bruk av klimakalkulatoren, som skal være et redskap til bruk på hvert enkelt gårdsbruk. Både for å kartlegge dagens situasjon, og finne forbedringspotensialet og eventuelle tiltak. Vi venter også spent på behandling av regjeringas klimaplan i stortinget.

Norges Bondelag vedtok i sitt årsmøte i høst en ny næringspolitisk plan, som skal være grunnlag for bondelagets jobb framover. Der heter det at vi skal utnytte arealressursene våre på best mulig måte, og å øke den norske andelen både i fôret til dyra og i det vi putter i handlekurven. Næringspolitisk plan sier også at det skal vurderes å sette tak på arealtilskudd i alle produksjoner, det har skapt bekymring blant Finnmarksbøndene. Vi har jobba for å skape forståelse for at vi ikke ønsker dette.  Samtidig legger planen vekt på en tydelig kanaliseringspolitikk og at vi skal ha et levende landbruk i hele landet. Vi i Finnmark bondelag skal være med å fremme våre interesser, og vi skal også evne å se helheten i Norsk landbrukspolitikk.