Dette skjedde på et møte med Statens vegvesen mandag denne uka. Veitraseen er vedtatt, og det som nå gjenstår er detaljene for vegutbygginga. I dette arbeidet skal Vegvesenet avveie de enkelte hensyn lokalt og finne fram til de løsninger som best ivaretar flest mulig.  Det er mange hensyn som skal tas, og hensynet til landbruket er et blant mange. I den forbindelse er det viktig at også bøndene og jordbruket kommer med innspill.

Blant temaene som kom opp på møtet var at matjorda er en ressurs som må sikres. På arealer som bygges ned må matjorda tas vare på og flyttes til egnede steder for dyrking. For eksempel må en ikke bruke matjord når en bygger støyskjermer. Det er en utfordring at Alta kommune ikke har satt av arealer for lagring av overskuddsmasser. Dette bør på plass før en starter bygginga av veien, slik at en har steder å lagre for eksempel matjord.  Bondelaget var her opptatte av at kostnader ikke måtte brukes som unnskyldning for å ikke ta vare på matjorda.

Store mengder overflatevann er tidvis et problem for bønder på Aronnes og Elvestrand. Av ulike årsaker er det vanskelig å drenere vannet bort, og matjord kan bli mettet av vann. Disse problemene kan forverres med planene om boligområder og mer asfalt i nærområdet. Dette forholdet ble også tatt opp på møtet.

På møtet deltok også representanter fra Alta kommune og Finnmark Bondelag.