Nyheter

Forvaltning av rovdyr på manglende grunnlag

Finnmark Bondelag registrerer at Miljødirektoratet overprøver Rovviltnemnda for Troms og Finnmark i sin anbefaling om gaupejakt på to individer i Finnmark og tre individ i Troms.

Bondetrim i Tana

Bønder har et hardt fysisk yrke der slitasjeskader er svært vanlig. Konsekvensen er ofte sykemeldinger og uføretrygd. Tana Bondelag har grepet tak i problemet og gjennomfører ukentlig bondetrim der forebygging står i fokus.

Resolusjon Finnmark Bondelag – Ledermøte 2017

Finnmark Bondelag mener at bestandsregistreringsmodellen på de store rovdyrene som benyttes i dag i Finnmark og Troms ikke er nøyaktig nok.

Landbruket blir pålagt å ta kostnaden med å løfte kapasiteten på strømnettet i distriktene

Markus Heiberg er en ung bonde fra Tana. Han er gift med Ellen Ingvild og sammen har de tre barn.

Reindriftas krav til Oldereidet

Reindrifta kunne hatt alt å vinne på å holde seg til venns med bøndene, istedetfor å kreve oppheving av fredningssonene.

Insekts plager på beite i Finnmark – Møte med mattilsynet

Finnmark er ikke bare kjent for vakker natur og midnattssol. Store mengder med mygg, knott og andre «kjøttetere» blir like ofte nevnt når man prater om fylket her lengst nord.

1300 deltagere på åpen gård i Alta

Alta Bondelag har hatt tradisjon med å gjennomføre svært vellykkede "Åpen gård" arrangementer, og denne helgen ble ikke noe unntak. 1300 store og små var gjester på arrangementet.

Må samle bjørnemøkk for å få skyte bjørn

Statens naturoppsyn gjennomførte bjørnemøte i Karasjok i samarbeid med NIBIO. Tema for møtet var menneskers møte med bjørn i naturen, arbeidet med DNA registrering og en gjennomgang av kjente individ i kommunen.

AP og Knut Storberget på gårdsbesøk i Finnmark

Finnmark Bondelag mottok en invitasjon fra Alta Arbeiderparti og Steinar Karlstrøm som er Finnmark AP sin tredje kandidat til Stortinget om å delta på et lunsjmøte med Knut Storberget.

Et landbruk over hele landet

Endelig kan man sette en sluttstrek for årets jordbruksforhandlinger. Årets forhandlinger har vært av det kaotiske slaget der man opplevde brudd mellom stat og forhandlingspartene for så å bli kalt inn til forhandlingsbordet igjen.

Arbeiderpartiet fokuser på landbruk og næringsmiddelindustrien

I Finnmark har både meieriet i Alta og Tana fått besøk av stortingskandidater fra Arbeiderpartiet.

Finnmark Bondelag blir lagt merke til på årsmøtet i Norges Bondelag

Årsmøtedelegatene og organisasjonssjef fra Finnmark deltok på årsmøtet i Norges Bondelag 14-15 juni i vakre Sarpsborg.

Ørnestammen må forvaltes

Finnmark Bondelag har registrert de senere tids dystre bilder fra fjellet der kongeørnen har forsynt seg grovt av reinkalver. Dette kan ørna gjøre uten at reindrifta kan gjøre noe for å begrense tapene.

Oppskriften på utvikling av en "Asfalt-ku"

Jeg spurte drengen vår, han som har jobbet på gården hos oss i seks år, om det var greit at han gikk 25000 kr ned i lønn neste år.

Regjeringen svekker økonomien til Nord-Norske melkeprodusenter

Fredag 05 mai la regjeringen fram sitt tilbud til landbruket i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Tilbudet gir bønder en svakere inntektsvekst enn øvrige sammenlignbare grupper i samfunnet. Dette er stikk i strid med Stortingsflertallets vilje som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av Regjeringens jordbruksmelding 25 april.

Stortingets ambisjoner for norsk matproduksjon.

Natten før jordbruket leverte sitt krav i årets jordbruksforhandlinger i forrige uke vedtok Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon.

Delta på kurs i varmearbeid?

Fra 1.januar 2016 fikk også landbruksnæringen krav om at alle som utfører arbeide der det benyttes åpen ild, oppvarming og utstyr som sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr skal ha sertifikat som dokumenterer gjennomgått godkjent opplæring.

Finnmark Bondelag med medlemsvekst på 12 % i 2016

Fylkeslaget har gjennomført en vervekonkurranse som har gått fra februar 2016 og fram til årsmøtet. Igjen har lokallagene engasjert seg, og man ser en god medlemsvekst over hele fylket.

Årets lokallag i Finnmark

I år var det ingen tvil. Ingen over. Ingen ved siden. Tana Bondelag har gjort alt man kan forvente og mer til. Spørsmålet er bare om de blir årets lokallag i Norges Bondelag?

Resolusjon fra årsmøtet i Finnmark Bondelag

Melkeproduksjon er den viktigste bærebjelken for landbruket i distriktene i Norge. For å unngå at melkekvoter flyttes, vil Finnmark bondelag opprettholde dagens kvoteregioner for melkeproduksjon.

Politisk debatt på Finnmark bondelag sitt årsmøte

Under fylkeslagets årsmøte så inviterte vi fire potensielle stortingspolitikere etter høstens Stortingsvalg, til å komme til oss for å fortelle om deres ambisjoner for Finnmarkslandbruket, og hva de kan bidra med hvis de blir valgt inn.

Derfor tenner Bondelaget bål tirsdag 31. januar

Over hele landet tenner bøndene varselbål tirsdag 31. januar kl. 15 for å rette oppmerksomheten mot jordbruksmeldinga som Regjeringa la fram før jul. Det overordnede målet i meldinga er å legge til rette for kostnadseffektiv produksjon, og det harmonerer ikke med målet om et aktivt landbruk over hele landet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere