Nyheter

MVA-grense beholdes

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen er glad for at det i statsbudsjettet for 2015 legges opp til grensa for registrering i merverdiavgiftsregisteret holdes på 50 000 kroner i årlig omsetning

Lær mer om kjøttproduksjon og ammeku

Hvordan er forholdene for grovforbasert storfekjøttproduksjon i Finnmark og er ammekuproduksjon en mulighet? Dette vil vi få svar på i uke 48 når prosjektet Jordbruk og vekst i Avjovarri arrangerer temamøte i samarbeid med Nortura.

Tilskudd til investeringer tas bort neste år.

Sametingsråd Silje Muotka hadde dårlige nyheter til bøndene på ledermøtet i Finnmark Bondelag.

Kom med innspill!

Leder i hovedutvalget for kompetanse Johnny Ingebrigtsen kom til ledermøtet for å legge fram fylkeskommunens første landbrukspolitiske strategi. Kom med innspill, var hans klare oppfordring.

Å tenke utenfor boksen

Byggekostnadene for driftsbygninger for melkeproduksjon er ofte høye. Som styreleder i Innovasjon Norge i Finnmark og ingeniør i Sweco er Solveig Steinmo opptatt av dette spørsmålet.

Vi gjør en viktig jobb

Leder i Finnmark Bondelag ønsket velkommen til ledermøtet ved å slå fast at bøndene gjør en viktig jobb for samfunnsmaskineriet

Eva Bjørnstad gjenvalgt

Alta Bondelag har avholdt årsmøte, og Eva Bjørnstad fra Tverrelvdalen er gjenvalgt som leder.

Forslag til regional landbruksstrategi er ferdig

Fylkesutvalget vedtok denne uka forslaget til regional landbruksstrategi for Finnmark.

Altfor tidlig å gjøre noen prioriteringer

Det er Grete Liv Olaussens kommentar til Frank Bakke Jensens uttalelser til NRK fredag i forrige uke. Bakke Jensen sa da at det er viktigere å skaffe gode vilkår for den eksportretta industrien, enn å sikre vilkårene for landbruket ved en evt. avtale mellom EU og USA.

Bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

Arena rovvilt for sau

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark inviterer sauebønder i fylket til møte.

Jordbruket må være en del av Fremtidas Finnmark

Dette sier Finnmark Bondelag i sin høringsuttalelse til RUP 2013-2024 Fremtidas Finnmark.

Beiting gjør godt for folk og fe

Dette sier Lise K. Skreddernes i sitt innlegg på Landbruksbloggen.

Godt møte med Fremskrittspartiet

Finnmark Bondelag møtte leder i Finnmark Frp Ronny Berg for en prat om jordbruk og politikk.

Møte med ny prosjektleder

Finnmark Bondelag møtte i går den nye prosjektlederen i prosjektet Jordbruk og vekst i Ávjovárri, Johan Borgenvink.

Mosjonskravet bør ikke endres på

Dette mener leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Provosert av Aspaker

Fylkesleder i Finnmark Bondelag ble provosert over fiskeriministerens uttalelser om fiskens rolle i matproduksjonen.

Hvorfor er EU-motstanden fortsatt stor i Nord-Norge?

Dette spørsmålet stilte to danske journalister da de i forrige uke besøkte Vegard Hykkerud, styremedlem i Finnmark Bondelag.

Alvorlig, men foreløpig ingen bondeflukt

Til NRK uttrykker Leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen bekymring over utviklinga i melkeproduksjonen i Finnmark. På mange måter er ikke utviklinga uventet, mener hun. Men dagens regjering har ikke gjort framtidsutsiktene bedre for bøndene i nord.

Innleder for Finnmark Senterparti

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen innleder på et åpent seminar i Alta i dag.

Fylkesleder møtte unge landbruksinteresserte

Dette skjedde på siste samling i prosjektet Grønn framtid - 1000 muligheter i landbruket. Du kan lese mer om dette her.

3 åpne gårder i Finnmark

I løpet av august inviterer lokale Bondelag til Åpen gård i Tana, Karasjok og Alta

Norsk dyrehelse er ikke tilfeldig

Leder i Laksefjord Bondelag Lise Skreddernes blogger for Norsk landbrukssamvirke. Denne gangen skriver hun om dyrehelse.

Veien vil gjøre store inngrep i matjorda

Finnmark Bondelag er bekymret for jordvernet og matjordressursen i det sentrumsnære området rundt Alta.

Staten og forskerne bør ikke være så skråsikre

Like sikkert som at sommeren kommer, rettes kritikken mot reineiernes krav til rovdyrerstatninger, om at det ikke er mulig at så mange rein er drept av så få rovdyr. Sauebonde Truls Halvari mener at staten og forskerne er altfor skråsikre på seg selv.

Møtte bønder i Varanger

Fylkesleder møtte denne uka bønder fra Nordre Varanger Bondelag.

Møtte Fagforbundet

Finnmark Bondelag møtte i dag Fagforbundet i Finnmark på sistnevntes kontorer i Alta.

Vi trenger en tilpasset landbrukspolitikk

Når en kjører nordover om våren, ser en godt hvor variert Norge er. En skjønner også at det er behov for ordninger som tar hensyn til de ulike driftsforholdene.

Sats på distriktene

Utviklinga i Finnmark, kan fort bli en realitet i hele landet. Dette sa Sven Anderssen i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag.

Bondetinget er i gang

Årsmøtet i Norges Bondelag er i gang. Finnmark Bondelag har 3 utsendinger tilstede.

Fortell hele sannheten

Mange medier i dag har artikler med påstand om at bønders inntekter vokser mer enn folk flest. Fylkesleder Grete Liv Olaussen blir oppgitt over at kun halve sannheten kommer frem - for prosentregning gir ofte resultater som egner seg for tolkning.

Lydhør protest mot Staten

Med nesten 6000 bønder og andre støttespillere samlet, ble det en massiv protest mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Stor oppslutning mot Listhaug

-Dette var overveldende, og viser hvor sterkt engasjementet er blant bøndene. Listhaugs tilbud er rett og slett for dårlig, sier Grete Liv Olaussen.

Finnmarksbønder i bondetog

I dag er omkring 20 Finnmarksbønder med i bondetoget gjennom Oslo. –Frustrasjonen og oppgittheten over statens tilbud er stor blant bøndene i fylket, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Statens tilbud vil stoppe nye sauebønder

Nestleder i Finnmark Bondelag, Truls Halvari tror statens nye landbrukspolitikk vil sette en effektiv stopper fra etablering av nye sauebruk i Finnmark.

Bøndene demonstrerte i Vadsø

Bønder aksjonerte i dag i Vadsø foran Statens hus.

En utvikling vil vi ikke vil ha

Det er brudd i jordbruksforhandlingene. Fylkesleder i Finnmark Bondelag sier at det var en riktig beslutning av forhandlingsutvalget.

Bondelaget går inn i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å forhandle med staten om årets jordbruksoppgjør. Fylkesleder i Finnmark Bondelag sier at hun er glad for at forhandlingsutvalget har bestemt seg for dette.

Poteten Petra reiser gjennom Finnmark

4H er opptatt av at vi skal ha norsk matproduksjon i hele landet. For å markere dette og samtidig sette fokus på hvor viktig fysisk aktivitet er, arrangerer 4H et potetløp.

Tilbudet vil gi en utvikling Finnmarksjordbruket ikke kan følge

- Med dette tilbudet blir det vanskelig å øke norsk matproduksjon, og jeg frykter at det vil bli enda færre hender som produserer mat i Finnmark, sier Grete Liv Olaussen.

Landbrukshelg i Finnmark

Datoen for landbrukshelg i Finnmark er nå klar og planlegging av kurs har så smått begynt.

Nødvendig for et jordbruk over hele landet

Jordbruksforhandlingene er i gang og staten har fått overlevert kravet til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet på 35000kr pr årsverk er nødvendig dersom vi skal øke produksjonen av mat i Norge, og ha et jordbruk i Finnmark også i framtida, mener fylkesleder Grete Liv Olaussen. Kravet har en ramme på 1,5 milliarder kroner.

Vil ha fylkesgrenser for melkekvoter

Fylkesleder Grete Liv Olaussen, frykter Listhaugs forslag til endringer av kvoteordninga vil rasere jordbruket i Finnmark.

Alta Bondelag møtte Statens vegvesen

Alta Bondelag fikk i går mer informasjon om planarbeidet som er igangsatt i forbindelse med den nye veien som skal bygges fra Hjemmeluft til Alta sentrum.

Godt årsmøte i Kautokeino Bondelag

Kautokeino Bondelag hadde årsmøte i går. Selv om det er få bønder i kommunen, er engasjementet stort.

Sauebondens dilemma

Det var tittelen på innlegget som sauebonde Truls Halvari holdt for Sametinget denne uka.

Felles forståelse

Fylkesleder Grete Liv Olaussen er godt fornøyd med møtet med Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget.

Viktig å se helheten

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen mener at statsråd Listhaug har et for snevert syn på landbrukspolitikken, og at hun ikke evner å se helheten.

Markedsregulering viktig for bonde og forbruker

Landbruksministeren har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå markedsreguleringa for jordbruket. Fylkesleder Grete Liv Olaussen frykter ikke gjennomgangen, men er avventende til evt. konklusjoner fra gruppa.

Skremt over utviklinga

Mer enn 2500000 kvadratmeter matjord, har på drøye 10 år blitt brukt til andre ting enn matproduksjon i Alta kommune Styremedlem i Finnmark Bondelag Vegard Hykkerud er skremt over utviklinga.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere