Nyheter

Arktisk landbruk på kommunesamling

Fylkesmannens landbruksavdeling inviterte til samling for kommunene i Alta denne uka. Fylkesleder Ola Tangen var invitert for å innlede om arktisk landbruk.

Tana vgs består

- Jeg er veldig glad for at Finnmark Fylkeskommune i dag har vedtatt at Tana vgd. Skole skal viderføres, sier fylkeslederen i Finnmark Bondelag.

Mindre overskudd fra gården

Driftsgranskingene viser at bonden i Nord-Norge fikk et mindre overskudd i 2011, enn tidligere år. - Tallene fra NILF var ikke overraskende, sier leder i Finnmark Bondelag, Ola Tangen.

Fortsatt landbruksutdanning i Finnmark

Utvalget for kompetanse i Finnmark Fylkesting vedtok i går at Tana vgs skal bestå, melder avisa Finnmarken. Leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen er glade for at en etappe på den politiske veien for å bevare landbruksskolen er fullført.

Behovet for landbruksutdanning

Faglagene i Finnmark; Finnmark Bondelag, Finnmark Bonde- og Småbrukarlag og Finnmark Sau og Geit, har sendt et felles brev til Finnmark Fylkeskommune om den planlagte nedleggelsen av landbruksskolen i Tana.

Ny leder i Nord-Norsk landbruksråd

Ola Tangen er ny leder i Nord-Norsk landbruksråd.

Finnmark Fylkeskommune truer landbrukets framtid

Leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen, mener at fylkeskommunen er en trussel for landbruket når fylkesutvalget i går gikk inn for å legge ned Tana vgs

Fokus på HMS i landbruket nødvendig

Rådgiver i Landbrukets HMS tjeneste Finnmark Vidar Aastrøm er glad for at det er mye fokus på HMS i landbruket om dagen. Tidligere i år kom vi i gang med kampanjen «trygghet og helse i landbruket», en kampanje som har bred støtte og hvor alle de store aktørene i landbruket er med på laget. Kampanjen strekker seg over to år og vil bli merkbar også i Finnmark i løpet av våren 2013.

Medlemsmøte med tema rekruttering og rovvilt

I samarbeid med fylkeslaget inviterer Tana og Nordre Varanger Bondelag til medlemsmøte den 21.11.12. Tema for møtet er rekruttering til landbruket og rovdyr. Blant innlederne er Willy Ørnebakk, leder i rovviltnemda for region 8.

Leve i naturen avsluttet

- Prosjektet Leve i naturen har vist at konflikten mellom rovdyr og beitedyr ikke lar seg løse enkelt, sier Ola Tangen. Som representant fra Finnmark Bondelag har han det siste året vært med i styringsgruppa for prosjektet.

Politiker ville lære mer om landbruk

Tirsdag denne uka besøkte Bente Haug fra Arbeiderpartiet fylkeskontoret i Finnmark Bondelag. Målet med besøket var å lære mer om landbrukspolitikk. Organisasjonssjef i Finnmark Bondelag, Veronica Andersen er svært glad for at politikere tar kontakt for å lære mer om landbruk og de utfordringer som bonden har i hverdagen.

Verdens nordligste melkebruk

Bondebladet har denne uka en artikkel om verdens nordligste melkebruk. Det er Rakel Løkke som driver gården. Hun er leder i Veidnes Bondelag

Økt fokus på Finlands rolle i rovviltforviltninga

Norsk rovviltforvaltning jobber med samarbeidsprosjekter med Sverige, både når det gjelder jerv, gaupe og ulv. Men Finlands rolle i rovviltforvaltninga ser ut til å være uteglemt.

Samtaler med Fylkesmannen og Innovasjon Norge

I samtalene var det enighet om at det er store utfordringer i forhold til rekrutteringa til næringa.

Møtte fylkeskommunen

Onsdag denne uka møtte Finnmark Bondelag fylkeskommunen som en del av arbeidet foran jordbruksforhandlingene. – Vi fikk forståelse fra fylkesråden for at situasjonen i Finnmark er alvorlig, sier Ola Tangen.

Landbrukshelga i Lakselv

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen til landbrukshelga i Lakselv kommende helg.

Lyttet til bøndene

Helga Pedersen besøkte ledermøtet i Finnmark Bondelag denne uka, og brukte mesteparten av tida til å lytte. – Det er vi glade for, sier fylkesleder Ola Tangen.

Uttalelser fra ledermøtet

Ledermøtet i Finnmark Bondelag var opptatt av rekruttering og rovvilt.

Helga Pedersen besøker Finnmark Bondelag

Ledermøtet står for døren, og da er det landbrukspolitikk som står på dagsorden for lokale tillitsvalgte i Finnmark Bondelag. I år får vi besøk av Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet.

Kurs for nye bønder

Å overta eller kjøpe gård byr på mange utfordringer. Ikke minst er det mye papirarbeid, som skal på plass. Hvis du trenger litt hjelp gjennom jungelen av regler og parpirer kan kurset for nye bønder den 20-21 oktober være noe for deg.

Godt møte med Sametinget

Fredag i forrige uke var det et møte mellom Finnmark Bondelag og Sametinget. Fylkesleder i Finnmark Bondelag er fornøyd med møtet og det engasjementet Sametinget viser for landbruket.

Jordvern må tas med i landbruksstrategier

I en uttalelse til Regional planstrategi tar Alta kommune til orde for at jordvern må tas med i Fylkeskommunens landbruksstrategi. - Det var nye toner fra Alta kommune, sier lokallagsleder Jørn Suhr. Han er glad for at kommunen ser at matjord er et knapphetsgode som må ivaretas, dersom en ønsker å ha et jordbruk på dagens nivå.

Glad for styrka importvern

- Jeg er glad for at regjeringa vil styrke importvernet for noen sentrale landbruksprodukter, sier Ola Tangen.

Traktorkontroll kan være fornuftig, men kan bli dyrt

EU-kontroll av traktorer med maks fart over 40 km/t kan være riktig med tanke på sikkerheten, mener leder i Finnmark Bondelag. Men han er ikke særlig begeistret for forslaget, for han frykter at kostnadene ved en slik ordning vil bli høye for mange bønder i Finnmark.

Fylkesnytt fra Finnmark

I fylkesmannens nyheter fra Finnmark kan du lese mye om skogen, litt om Inn på tunet og Traineeordninga. Du finner nyhetene på LMDs sider

Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Ta vare på sikkerheten i slåtta

LHMS i Finnmark oppfordrer bøndene til å huske på sikkerheten i en travel onnetid.

Landbruket og vannkvalitet

Over hele landet jobbes det nå med en ny helhetlig vannforvaltning. Dette som en del av oppfølginga av ny vannforskrift som kom i 2006. Sist i mai inviterte Finnmark Fylkeskommune til et møte i den regionale referansegruppa for vannregion Finnmark. Finnmark Bondelag deltok på møtet, og stilte spørsmål om hvorvidt landbruket i fylket påvirker vannkvaliteten vesentlig.

Bøndene i Finnmark er optimister

-Det ser ut til at det både er satsingsvilje og tro på framtida for flertallet av bøndene i Finnmark, sier Ola Tangen. Dette stemmer for øvrig med det inntrykket han har fått som fylkesleder.

KVU og jordbruket

Leder i Alta Bondelag er ikke imponert over utredningsarbeidet som Statens vegvesen har gjort i konseptvalgutredninga for E6 gjennom Alta.

Elektronisk overvåkning av sau

Bioforsk forsker på elektronisk overvåkning av beitedyr. Truls Halvari i Finnmark Bondelag tror dette er framtida for sauebøndene.

Jordbrukets beitebruk uteglemt

- Jordbrukets beitebruk er ikke vurdert, og det er en svakhet med forslaget til vindkraftplan, sier fylkesleder Ola Tangen.

Fint at alle kan bidra

Leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen, er glad for at alle melkebønder gis like muligheter til å bidra til melkemangel ikke blir et faktum.

Viktig med åpenhet om tilskudd

Bøndene har i disse dager mottatt tilskudd fra staten. – Disse pengene inngår i drifta på gården, og skal bidra til at lønnsomheten bedres , sier Ola Tangen, leder i Finnmark Bondelag.

Positivt møte

- Det var et positivt møte, sier Jørn Suhr etter at han i går deltok på dialogmøte med reindrifta i regi av Alta kommune. – Det kan se ut som om vår iherdige innsats med fredningssona nå lønner seg, mener lokallagslederen.

Våronn som normalt

Den store varmen har latt vente på seg denne våren, og det er bøndene i Finnmark litt glade for.

Ventet et statsrådsbytte

Leder i Finnmark Bondelag er ikke overrasket over statsrådsbyttet for Landbruks- og matdepartementet.

Lettet over at landbruksskolen består

- Jeg er glad for at Finnmark Fylkeskommune valgte å opprettholde tilbudet ved Tana vgs, sier Ola Tangen

Faglagene må inn i RUP-partnerskapet

Norges Bondelag avholder årsmøte på Lillehammer. Fra talerstolen tok fylkesleder Ola Tangen opp regionalisering av landbrukspolitikken og de utfordringer dette medfører for fylker hvor landbruksnæringa er liten.

Tana vgs må bestå

Finnmark Bondelag er klar på at man bør beholde dagens strukturmodell med naturbruk grønn linje. Finnmark har særegne forhold når det gjelder klima, sortsvalg og agronomi. Denne kunnskapen kan etter vårt skjønn best formidles på en skole som ligger i samme område som landbruket utøves, sier leder i Finnmark Bondelag, Ola Tangen.

Finnmarksbønder demonstrerte i Oslo.

Nesten helt fremst i toget gikk representantene fra Finnmark Bondelag mandag. Se bilder fra dagen her.

Stat og fylkeskommune i sentrum for Finnmarksaksjoner

- Ingen bønder, ikke noe tilbehør til fisken, var det tydelige budskapet fra Finnmark Bondelag.

Nødvendig med brudd

Leder i Finnmark Bondelag, Ola Tangen, er svært skuffet over at tilbudet fra Staten var så dårlig, at en var nødt til å gå til brudd. Vi har i det lengste håpet på at det skulle komme mer penger i forhandlingspotten, sier han.

Nærmest et løftebrudd

- Statens tilbud til landbruket foran jordbruksforhandlingene ersvært skuffende, mener leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen. Han tror at årets forhandlinger har fått et veldig dårlig utgangspunkt og mener at regjeringa på langt nær har innfridd løftene de kom med i landbruksmeldinga.

Interesserepresentanter for Finnmarkskommisjonen er oppnevnt

Finnmarkskommisjonen har oppnevnt interesserepresentanter for landbruket for Varangerhalvøya øst og Karasjok. Dette meldes på kommisjonens nettsider

Glad for husbygging på Komsa

Leder i Alta Bondelag er glad for at Alta kommune, framskynder planen om en utbygging i Komsa. – Jeg er glad for at matjorda i første omgang ikke bygges ned, sier Jørn Suhr.

Kravet til staten er første steg

Faglagene i landbruket har i dag levert sitt krav foran årets jordbruksoppgjør til staten. – Dette er første steget for hva som skal til for å opprettholde et landbruk over hele landet i framtida, sier Ola Tangen, leder i Finnmark Bondelag.

Salg utgjør mer av bondens inntekt

Nyheten om at bøndene tjener mer fra salg av produkter enn fra subsidier synes leder i Finnmark Bondelag er bra. – Det skulle bare mangle at vi ikke skal tjene penger på salg av melk og kjøtt, sier Tangen.

Etterlyser bedre regelverk i rovdyrforvaltninga

Det store uttaket av jerv som vi har sett på Varangerhalvøya, mener leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen er et bevis på at myndighetene har mista kontrollen over rovdyrbestanden.

Ola Tangen valgt som fylkesleder

Ola Tangen fikk årsmøtets tillit videre, og ble valgt som leder i Finnmark Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere