Fakta om landbruket i Møre og Romsdal

  • Tips en venn om denne siden

* Arbeidsplassar: 3.151 årsverk direkte i landbruket.

* Arbeidsplassar: 3.151 årsverk direkte i landbruket.

* Matproduksjonen og råvarer frå jordbruket i M&R har ei salsomsetning pånær 2,1 milliardar kroner i året.

* Møre og Romsdal er eit stort landbruksfylke med 10 prosent av landets ku-, storfe-, geit- og sauehald.

* Fylket er godt dekka med dei viktigaste matvarer, og er det største matproduksjonsfylket frå land og hav.

* Gardsbruk i drift: 2.615 som er 6,5 prosent av landet.

* Samla  jordbruksareal: 537.000 dekar ( 5,5 % av landet).

* Talet på bruk har gått ned med 2.664 frå 1996 til 2016.

Gjennomsnittsgarden i Møre og Romsdal er på 205 dekar. I dei to største jordbrukskommunane, har Fræna eit gjennomsnitt på 292 dekar pr. bruk og Ørsta 190 dekar pr. bruk

M&R har vel10 % av mjølkeproduksjonen i landet.

Det vart produsert 149,0 mill. liter kumjølk i M&R i 2016.

Buskapsstorleik mjølkekyr: 27,1årskyr i snitt (2016). Har auka frå 11,7 årskyr i 1991. I 2011 hadde 55 prosent av kumjølkbruka i fylket mindre enn 20 årskyr.

Tal kumjølkprodusentar: 789 og 21.349 mjølkekyr (2016).

I år 2000 var det 2.081 mjølkebruk og 29.098 mjølkekyr.

Over 60 % av kumjølkebruka har lagt ned produksjonen dei siste 16 åra.

Geitehald: Det vert produsert 2,8 millionar liter geitmjølk på 27 gardsbruk. M&R har vel 13 % av produksjonen og geitene i landet. Stranda er den nest største geitekommunen i Norge.

Samdrifter i mjølkeproduksjonen: 103 med tilsaman 311 medlemsbruk (mars 2016). Vel 30 % av mjølka vert produsert i ei samdrift. M&R er fjerde største fylket for tal samdrifter.

Fellesbeiter/seterdrifter: Vel 200.

Tal  ammekyr: 4.100 (4,8 % av landet) på 299 bruk i fylket.

Kjøtproduksjonen av storfekjøtproduksjonen utgjer vel 10% av landsproduksjonen.

Svinehald:  1.106 avlspurker (2,3 % av landet) på 38 bruk.

Hønsehald:  144.000 høner (3,3 % av landet) på 139 bruk.

Sauehald:  6,0 % av sauene og 7,4 % av sauebruka i landet. Talet på sauebruk har gått ned frå 2.271 i 1991 til 1.069 i 2016. Gjennomsnittbuskapane har auka frå 37 vaksne sauer i 2002 til 52 vaksne sauer i 2016.

Jordbruksareal i drift: 537.370 dekar (5,5% av landet).

Vel 10 % av jordbruksarealet i M&R har gått ut av drift sidan år 2000. Heile 96 % av fylkets areal vert brukt til grovfôrproduksjon. Vel 20 % av fylket sitt totalareal er jordbruksareal og produktivt skogbruksareal.

Kornproduksjon: 13.500 dekar, av dette 5.000 dekar i Surnadal, 2.200 dekar i Sunndal og 2.100 dekar i Fræna.

Jordbærarealet ligg på 1.070 dekar.  Norddal kommune står for 60 % av arealet, og har 50 % av landets industrijordbær. Norddal har verdas nordlegaste yrkesfruktdyrking, og er dominerande på fruktdyrking i fylket.

Potet: Sunndal har 76 % av fylkets potetareal på 1.789 dekar.

Gulrot og matkålrot blir produsert på Smøla på oppdyrka mosemyr. Smøla har 95 % av arealet av grønnsaker i fylket.

Skogbruksnæringa i fylket består av mange mindre  eigedomar. Hogsten er mindre enn tilveksten. Årleg avverking av tømmer dei siste åra har vore i underkant av 100.000 kubikk, medan uttaket kunne ha vore  rundt 300.000 kubikk.

Over halvparten av kommunane har eige landbrukskontor.

Gardsmat: Rundt 50 gardsbruk foredlar sjølv eigenprodusert mat. Produkta blir seld på Bondens Marknad, messer, eige gardsutsal. Gardsmeieri er m.a. Tingvollost og Derrinngarden. Bransjeorganisasjonen ”Hanen” for leverandørar av lokal mat og bygdeturisme, har 30 medlemmer i Møre og Romsdal.

På gardsbruk i fylket er det mange Inn på tunet-tilbod

Landbruket er ei viktig næring for busetting og med over 10 prosent av sysselsettinga i mange kommunar. I 15 av 36 kommunar utgjer bøndene samla sett ei stor bedrift på mellom 100 og 300 årsverk.

Gjermundnes VGS Landbruksskule i Vestnes, eigd av M&R fylke, har i over 100 år vore eit senter for landbruksutdanninga. Skulen har årleg om lag 120 elevar.

Økologisk produksjon har mindre omfang i fylket. I 2015 vart 3,4 % (18.477 dekar) av jordbruksarealet i fylket drive økologisk av 116 produsentar. (5,5 % av landets økologisk drivne gardsbruk.) Sykkylven er ein av dei større økologiske kommunane i landet.

NORSØK / NIBIO på Tingvoll er det tyngste miljøet i landet for økologisk landbruk.

TINE har fire anlegg i Møre og Romsdal. Elnesvågenproduserer flaggskipet Jarlsberg, og Brunost og Nøkkelost.  Tresfjord produserer Port Salut og er einaste i landet på Ridderost).  Ålesund er einaste i landet som produserer Iskaffe. Avdelinga tappar konsummjølk og økologisk mjølk, og produserer Piano dessertar, sausar og andre langtidshaldbare varer. Ørsta-anlegget er åleine i landet om å produsere flaggskipa Edamer og geitosten Snøfrisk. I tillegg produseres Kremost, Brunost, Norvegia, Norbo og Søst.

Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal fusjonerte i september 2015 med Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet Agri har avdelingar i Molde, Elnesvågen, Åndalsnes, Sunndalsøra, Kristiansund, Halsa, Surnadal, Ålesund og Ørsta.

Felleskjøpet eig kraftfôrfabrikken Møre og Romsdal Kornsilo i Vestnes.

Røv Mølle AS har kornmottak og kraftforblanderi i Surnadal.

I fleire kommunar er det private maskinfirma innan landbruket.

Slakteri: Øre Vilt i Gjemnes. Sylte Gardsslakteri AS i Surnadal. Ole Ringdal AS på Hellesylt. Ytre Nordmøre Slakteri AS i Kristiansund. Kjøtforedling også ved:  Kløverkjøtt AS i Vestnes. Stranda Spekemat AS. Tind Spekevarer AS.

 

(Pr 30. januar 2017)

 

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
23
Mars

Kan vi stole på offentlege kart?

Gomerhuset, Skodje
Onsdag
30
Mai

Styremøte M&R Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere