Jordbruksavtalen innebærer kompensasjon for sviktende inntekt i 2023, kostnadsdekning, inntekt som andre og inntektsløft for 2024 som til sammen gir økte inntektsmuligheter på 111.000 kr per årsverk. Situasjonen i næringa er økonomisk krevende for mange, og den er preget av usikkerhet.

– Bondelaget har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2024, av dette er 60.000 tetting av gap mot andre grupper. Det betyr mye økonomisk, og gir håp til bønder som ønsker å fortsette å produsere mat til egen befolkning som er samfunnsoppdraget vårt, sier Haug Laa

– Det er god beredskap i en løpende matproduksjon, og det er bra for sjølforsyninga. Vi har sett verdien av begge deler særlig det siste året, og derfor trenger vi en sterkere inntektsutvikling i landbruket, understreker Haug Laa.

 

Redusert inntektsgap til andre grupper og mer til melkeprodusenten

Bonden opplever en tøff økonomisk hverdag, forsterket av kostnadsveksten. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst på 111.000 kr per årsverk, der 60.000 kr per årsverk er tetting av gapet mellom inntekten til bonden og andre grupper.

– Avtalen løfter inntektene for alle bønder, og for alle produksjoner. Vi opplever at regjeringa ønsker å prioritere verdien av matproduksjonen. Det er viktig skal bonden fortsatt ha tro på jobben som matprodusent. Men jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over, understreker Haug Laa.

Melkeprodusenten har opplevd fallende inntekter og økte kostnader. Derfor ble melkeproduksjon prioritert i årets krav. – Vi styrker inntekten betydelig til melkebøndene landet rundt. Melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk over hele landet, poengterer Haug Laa. 

Når det gjelder øvrige grovfôrnæringer som sau og storfe, var det et ønske fra Bondelaget om å løfte disse mer enn forhandlingene har gitt som resultat.

 

Opptrappingsplan

Regjeringa har lovet en opptrappingsplan for næringa, noe også Stortingsflertallet har bedt om.

– Vi trenger sterk politisk vilje for å få med oss alle i jordbruket, og de politiske løftene må bli fulgt opp og gjennomført. Det er viktig fordi den økonomiske situasjonen i næringa er fortsatt alvorlig, stemningen avmålt og det er et strekk i laget både i og mellom produksjoner. Før neste års forhandlinger må en plan med nytt tallgrunnlag være på plass, sier Haug Laa.

Fakta og tall i avtalen 

Avtalen gir økte inntektsmuligheter på til sammen 4,147 mrd.kr. sammenliknet med 2023 før oppgjør.

Kompensasjon for svikt i inntektsutviklingen i 2023 i forhold til forutsetningene er på 888 mill.kr. (21.900 kr/årsverk). Utover at rammen legger opp til samme inntektsvekst som andre grupper i samfunnet (29.400 kr/årsverk) legger den til rette for å tette inntektsgapet med 60.000 kr/årsverk i 2024.

Årets og fjorårets jordbruksavtale legger dermed til rette for å tette inntektsgapet med til sammen 100.000 kr per årsverk.

Målprisene øker fra 01.07.23 med 864 mill.kr. Det utgjør økte kostnader til mat på om lag 400 kr i året for en gjennomsnittshusholdning.