Hele brosjyren finner du i Ressurser under Rovvilt.

Fristen for å søke tilskudd til Forebyggende og konflikdempende tiltak var 15.februar. Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Selvom man iverksetter forebyggende tiltak, kan det være lurt å lese seg opp på hva man skal gjøre dersom rovvilt tar husdyr.

Hva gjør du når rovvilt tar husdyr?

Hva gjør du når du finner skadde husdyr, kadaver eller rester av kadaver eller har mistanke om tap av husdyr til fredet rovvilt?

 1. Meld fra til en av rovviltkontaktene i Statens naturoppsyn (SNO) (kontaktliste bak i brosjyren) umiddelbart og uansett tilstand på husdyret. Følg videre beskjed.
 2. Skaff deg oversikt over antall beitedyr i området. La eventuelle kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk gjerne til med plast eller tett materiale.
 3. Dokumenter funn med bilder. Vær forsiktig så du ikke fjerner spor og andre mulige sportegn ved funnstedet.
 4. Merk stedet slik at det er enkelt for deg og andre å finne igjen lokaliteten. Bruk gjerne GPS.
 5. Se etter aktivitet fra åtselfugl for å finne flere mulige kadaver.
 6. Ring beredskapstelefonen for norskekadaverhunder.no, mobil 913 43 554, dersom du vurderer å bruke hund til ettersøk.
 7. Husk å varsle Biosirk (kadaverbil) om selvdøde/avlivede småfe over 18 måneder og storfe over 4 år, uansett dødsårsak, jf. Mattilsynet.
 8. Alle har plikt til å hjelpe dersom de ser et dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst. Dyreeier har plikt til å sørge for forsvarlig behandling av syke og skadde dyr og eventuell avliving om det er nødvendig.

Akutte skadeforebyggende tiltak

Når det oppstår akutte skadetilfeller og/eller i forbindelse med en pågående skadefelling på fredet rovvilt, kan det være aktuelt å sette i verk akutte skadeforebyggende tiltak. Akutte skadeforebyggende tiltak settes i verk for å forhindre skader eller videre skader på beitedyr. Slike tiltak kan igangsettes både på innmark- og utmarksbeiter.

Det skal inngås avtale med Statsforvalteren før det søkes om tilskudd til akutte skadeforebyggende tiltak. Her vil det også bli satt en økonomisk ramme for tilskuddet. Søknaden skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Akutte skadeforebyggende tiltak skal aller helst gjennomføres i kombinasjon med andre varige tiltak.

Eksempler på akutte forbyggende tiltak: 

 • Ekstraordinært tilsyn: I forbindelse med pågående skadesituasjoner kan det gis tilskudd til ekstraordinært tilsyn i beiteområdet for å avverge skader og kartlegge situasjonen.
 • Forsinket slipp: Et virkemiddel som kan settes i verk dersom det er stor sannsynlighet for at det kan oppstå skade dersom sauen slippes til vanlig tid ut på utmarksbeite.
 • Tidlig nedsanking: Et virkemiddel som kan settes i verk dersom det er stor sannsynlighet for at det kan oppstå skade dersom sauen blir værende på utmarksbeite.
 • Beredskapsbeiter: Samle alle dyrene til et beite gjerdet inn med rovdyravvisende elektrisk gjerde (kan kombineres med ekstraordinært tilsyn).

Ta kontakt med Statsforvalteren på beredskapstelefon 971 35 265

SMS-varsling

Ønsker du varsel om viktige hendelser om rovvilt i Oslo og Viken, kan du få dette direkte til din mobiltelefon ved å melde deg på SMS- varsling. Det gjr du enkelt på rovviltvarsling.fylkesmannen.no. Der kan du velge hva du ønsker informasjon på SMS om og for hvilke områder.