Torunn Hovde, innlegg i Ringerikes Blad, august 2013:

Jord og skog - en del av Ringeriksregionen!

Nylig kom en verdiskapningsrapport som slår fast at Ringeriksregionen ”ruler” på jord- og skogsektoren i fylket!

Noen mener at landbruk ikke er så viktig som annen næringsutvikling. Av politikere kan man enkelte ganger få det samme inntrykket. Landbruk blir gjerne ikke nevnt i samme åndedrag som annen spennende verdiskapning.  Ved årets valg er det tydelig at partiene har forstått hvor viktig landbruk er for næringsutviklinga i Norge, og dermed en viktig del av valgkampen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torunn Hovde, fylkesleder i Buskerud Bondelag

Vi skulle jo diskutere næringsutvikling forstås!

På folkemøte arrangert av Ringerike Næringsforum og NHO Buskerud ble politikerne stoppet i å diskutere landbruk som en del av helheten og utviklinga av Ringeriksregionen. Vi skulle jo diskutere næringsutvikling forstås! Invitasjonen åpnet for debatt om muligheter for verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i regionen. Næringspolitikk, samferdsel og kompetanse var på agendaen, alle viktige temaer.

Ringerike er kommunen med flest jordbruksbedrifter i fylket. Spesielt sterke på kraftfôrbasert produksjon og korn, og naturlige ressurser for å utvikle grasbasert produksjon ytterligere. I 2011 var verdiskapningen (bruttoproduktet) i jordbruket aleine for Ringerike og Hole på over 105 millioner kroner. Over 350 årsverk er direkte tilknyttet jordbruksbedriftene i Ringerike og Hole. Det er mange arbeidsplasser! Jordbruksbøndene henter på Ringerike 75% av inntekta fra markedet, i  Hole 90%.

Landbrukerne heromkring er også de beste i fylket til å ta i bruk tilgjengelige ressurser og skape tilleggsnæring tilknyttet gården. Pluss på 30 årsverk og øk verdiskapninga med 20 mill. Mulige tillegsnæringer har et stort potensiale, en uåpnet skattekiste for regionen.

Skogbruket utgjør snaue 119 millioner i bruttoprodukt i Ringerike og Hole. I sum er verdiskapinga målt som bruttoprodukt for primærnæringene jord-skog og tilleggsnæring i Ringeriksregionen ca. 250 millioner kroner.

Verdiskapningen for landbruket utgjør 0,5 millarder kroner

Tar man med ringvirkningene som landbruksbasert industri (både jord og skog) utgjorde dette i 2011, som er tallgrunnlaget i rapporten, gir dette en ytterligere verdiskapning for regionen på 300 millioner Den samlede verdiskapningen fra primærnæringene og landbruksbasert industri var med andre ord i 2011 på drøye 0,5 milliarder.

Ingen kan påstå at jord og skog ikke er viktig, og disse næringene må regnes med når man planlegger framtidas politikk for regionen - og må dermed være en naturlig del av debatter som omhandler næringsutvikling.

Det handler om en aksept av at jord og skog er en viktig del av framtidas næringsutvikling i regionen!

 

Torunn Hovde

Fylkesleder Buskerud Bondelag