Per Olav Krekling gjenvalgt som leder i Øvre Eiker Bondelag

Øvre Eiker hadde sitt årsmøte 26.10. Fylkesleder Egil Chr. Hoen deltok på møtet og kunne melde om god stemning. Laget kunne presentere ei fyldig årsmelding og se på tilbake på et aktivt arbeidsår. Hoen orienterte om aktiviteter framover og aktuelle saker som Buskerud Bondelag jobber med.

 God stemning på årsmøte i Øvre Eiker

 

Harald Fagerås gjenvalgt som leder i Norderhov Sogneselskap

Årsmøte i Norderhov Sogneselskap ble avholdt  26.10.2018 på Benterudstua. En av sakene som ble mye diskutert var forslaget til vedtak om kjøp av Vestern Gård.  Avstemning ble holdt og det gikk i favør til  kjøp av Vestern gård. 

 Det nye styre er som følger: Leder Harald Fagerås, nestleder Elling Christian Heggen, sekretær Liv Berit Strøm, styremedlemmer ble Anders Strande, Petter Strande og Nina Basberg. Knut T. Voreland ble valgt inn som 1 vara. Tom Ragnar Berg gikk ut av styret og fikk en liten gave som takk for arbeidet.

 Nina Basberg representerte også styret i Buskerud Bondelag og informerte om aktuelle saker i Buskerud Bondelag.

 

Olav Huso gjenvalgt som leder i Hemsedal Bondelag

Hemsedal Bondelag hadde sitt årsmøte på Hemsegarden 30. 10. Laget har hatt et aktivt år, og har blant annet jobbe med å lage film om landbruket i Hemsedal. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde årsmøte besøk av Ole Anders Hodnungseth fra styret i Buskerud Bondelag. Hodnungseth orienterte om aktiviteter framover og saker som Buskerud Bondelag jobber med.

 Olav Huso ble gjenvalgt som leder, med seg i styret har han Nils Erik Finset, Trine Nordli, Øyvind Torset og Thor Grøthe.

 Olav Huso, Trine Nordli og Nils Erik Finset er med i styret i Hemsedal Bondealg.

 

Toril Kure gjenvalgt som ledere i Røyken Bondelag

Røyken Bondelag hadde sitt årsmøte på Brygghuset Frøtvedt 30.10, her ble Toril Kure gjenvalgt  som lokallagsleder.

 I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde årsmøtet besøk av Steffen Green fra styret i Buskerud Bondelag som orienterte om saker som Buskerud Bondelag jobber med og var blant annet innom opplegget for regionmøtene for jordbruksforhandlingene.

 Liv Astrid Varlo gjenvalgt som leder i Modum Bondelag

Modum Bondelag hadde sitt årsmøte på Tyrifjord Hotel 31.10.18. Her ble Liv Astrid Varlo gjenvalgt som leder. Varlo satte stor pris på fornyet tillit og ønsket Anders Lien som ble et nytt tilskudd i styret, velkommen. Modum har per dags dato 310 medlemmer. Laget har et aktivt arbeidsår bak seg, med fagtur til Felleskjøpets anlegg på Kambo etterfulgt av Gårdsbesøk på Kjølstad gård i Ski. Modum Bondelag har vært med på et pilotprosjekt fra Norges Bondelag som går på opplæring av tillitsvalgte og en introduksjon til landbrukspolitikk. Laget har også jobbet aktivt med å fremme Grønt fagsenter.

 I september bidro laget under NM i pløying som ble holdt på Buskerud Videregående skole med festmiddag og premieutdeling. Nina Basberg fra styret i Buskerud Bondelag informerte kort om organsisasjonsutvalgets foreløpige arbeid med ny organisasjonsstruktur ved fylkessammenslåing og Buskeruds tilnærming til dette.

 Det nye styret er som følgende; Leder Liv Astrid Varlo, Nestleder Svein Burud, Kasserer Trond Harald Thorrud, Styremedlemmer: Hans Dynge, Anders Lien og Truls Ødegård.

 

Torgeir Karlsen ny leder i Sigdal og Eggedal Bondelag

Sigdal og Eggedal Bondelag hadde sitt årsmøte

Sigdal og Eggedal hadde sitt årsmøte 31.10. på Folkemusikksenteret på Prestfoss. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde årsmøtet besøk av Håkon Haug Laa, nestleder i styret i Buskerud Bondelag. Haug Laa orienterte om aktuelle saker som Buskerud Bondelag jobber med.

 Torgeir Karlsen ble valgt som ny leder i Sigdal og Eggedal bondelag

 

Albert Hess gjenvalgt som leder i Skoger bondelag

Også Skoger bondelag hadde sitt årsmøte 31.10, de hadde lagt årsmøtet sitt til Skogvang. Skoger bondelag hadde besøk av Steffen Green fra styret i Buskerud Bondelag. Green orientere om aktiviteter framover og ikke minst saker vi jobber med i Buskerud Bondelag.

 Til de ordinære årsmøtesakene hører også valget med, og Albert Hess ble gjenvalgt som leder.

 Henning Aanestad Pedersen gjenvalgt som leder i Sandsvær Landbrukslag

Sandsvær landbrukslag hadde sitt årsmøte 01. november.  Ordinære årsmøtesaker ble gjennomgått og Henning Aanestad Pedersen ble gjenvalgt som leder.

 Ny leder i Flå bondelag og Harald Rustand gjenvalgt i Nes bondelag

Nes og Flå arrangerte årsmøte   5. november på Bromma. Lagene har tradisjon for å ha en felles del først for deretter å dele seg for å holde årsmøter, tradisjonen tro ble dette gjort også i år. På fellesdelen hadde Nes og Flå framtidslandbruket som tema og fylkesleder Egil Chr. Hoen innledet på temaet.

På de etterfølgende årsmøtene ble Knut Aavetsrud valgt som ny leder i Flå Bondelag mens Harald Rustand ble gjenvalgt som leder i Nes.

 Knut Olav Stryken gjenvalgt som leder i Nedre Eiker Landbrukslag

Nedre Eiker landbrukslag hadde sitt årsmøte på Bøndenes Hus 06. november. Laget har det siste året jobbet mye med jordvernsaker som er et stadig tilbakevendende tema, og dette er en sak laget er sterkt opptatt av. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde årsmøtet besøk av Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag. Unelsrød snakket mye rundt tema korn, i tillegg ble det også orientert om andre aktuelle saker som Buskerud Bondelag jobber med.

 Knut Olav Stryken ble gjenvalgt som leder i Nedre Eiker landbrukslag.

 Styret i Nedre Eiker landbrukslag.

 

Tor Gunnar Bjøre ny leder i Krødsherad bondelag

Krødsherad var sistemann ute med årsmøte 28.11.  I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde årsmøtet besøk av Ole Hans Unelsrød fra styret. Unelsrød innledet blant annet om korn og andre aktuelle bondelagssaker. Årsmøtet var opptatt av både beiting og retur av landbruksplast.  bondelagssaker.

Beiting og retur av landbruksplast var aktuelle temaer på årsmøte som årsmøtet var opptatt av.

 Tor Gunnar Bjøre ble valgt til ny lokallagsleder.