En orientering i forbindelse med store nedbørsmengder og vårflom

Det har kommet mye nedbør siste par ukene og vannstanden stiger fortsatt i mange vassdrag i Buskerud og mye jordbruksareal står under vann. Dette gjelder både nysådd åker og åker som det ikke er mulig å gjøre våronn på ennå. 

Her følger informasjon om hvordan du bør gå fram ved naturskade og seks gode råd for jordbearbeiding ved en fuktig vår.

Ta kontakt med oss på fylkeskontoret om dere trenger hjelp til noe, tlf. 32 10 99 50.  

 

Utgangspunktet - naturskade 

Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring (1).

Statens naturskadefond kan erstatte naturskade på blant annet følgende skadeobjekter (2).

  • Veier og bruer i privat eie
  • Frittstående murer/forbygningsanlegg
  • Kaier/moloer som småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie
  • Gjerde det ikke er adgang til å forsikre
  • Jordbruks- og skogsbruksareal (3).
  • Utmark ved skade på grunnen
  • Skog (stormskader dekkes ikke) (4).

 

Hva må jeg huske på? Enhver plikter å avverge/begrense omfanget av skaden.

 

Hvis skaden er ute, hva gjør jeg?

Dokumenter skaden: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg.

Hvis grunneieren skal kreve en skade dekket av forsikringsselskapet, må han sende et skademeldingsskjema, eller på annen måte melde fra til selskapet. Dette må gjøres så fort som mulig.

Hvis grunneieren skal søke dekning fra Statens naturskadefond for skade som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må han melde fra til lensmannen innen tre måneder etter skadetidspunktet.  Dette er meget viktig. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen (6). Skaden skal takseres så snart som mulig.

Jorde oversvømt ved Storelva, Buskerud.

Naturskadeerstatning

Ved store skader ved nedbør/flom, kan det være aktuelt å søke erstatning gjennom Statens naturskadefond, Landbrukserstatning ved naturskade. Les mer om ordningen her: 

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/landbrukserstatning-ved-naturskade

 

Her følger selve forskriften for landbrukserstatningen (klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon):

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120117-0056.html

 

Samt generell info om naturskadeordningen: https://www.slf.dep.no/no/kampanje/utsatt-for-naturskade-det-er-hjelp-%C3%A5-f%C3%A5

 

Statens naturskadefond har laget en brukervennlig brosjyre med informasjon. For mer informasjon, se link: http://www.naturskade.no/PageFiles/150/NaturskaderOgErstatning-Nett080117_1korr.pdf

 

(1)  Lov 16. juni 1998 nr. 70 om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven) § 1

(2)  Skadelidte har ikke krav på erstatning av fondet så langt han har krav på erstatning av en tredjemann, jf. Naturskadeloven § 6 (1) 1.pkt.

(3)  Det gis ikke erstatning for skade på avling på rot, se Naturskadeloven § 5 (1) 1.pkt.

(4) Oppramsingen baserer seg på Brosjyren «Naturskader og erstatning» utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond s. 8.

(5)  Naturskadeloven § 7

(6)  Naturskadeloven § 8