HVA GJØR VI OM DET HAR OPPSTÅTT NATURSKADE ELLER AVLINGSSKADE?

Under finner du en orientering i forhold til naturskadeerstatning og avlingsskadeerstatning.

Dere kan også ta kontakt med oss på fylkeskontoret om dere trenger mer informasjon, tlf. 32 10 99 50 / 92 41 41 37

 

Naturskade 

Statens naturskadefond dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning. Det avgjørende er om objektet kunne forsikres, ikke om det var forsikret. I praksis betyr det at alt som kan brannforsikres, kan forsikres mot naturskade.

Statens naturskadefond kan erstatte naturskade på blant annet følgende skadeobjekter.

  • Veier og bruer i privat eie
  • Frittstående murer/forbygningsanlegg
  • Kaier/moloer som småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie
  • Gjerde det ikke er adgang til å forsikre
  • Jordbruks- og skogsbruksareal
  • Utmark ved skade på grunnen
  • Skog (stormskader dekkes ikke)

Hva må jeg huske på? Enhver plikter å avverge/begrense omfanget av skaden.

Hvis skaden er ute, hva gjør jeg?

Dokumenter skaden: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg. Dette gjelder både naturskade og avlingsskade.

Hvis grunneieren skal kreve en skade dekket av forsikringsselskapet, må han sende et skademeldingsskjema, eller på annen måte melde fra til selskapet. Dette må gjøres så fort som mulig.

Hvordan skal jeg melde fra?

Hvis grunneieren skal søke dekning fra Statens naturskadefond for skade som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må han melde fra til lensmannen innen tre måneder etter skadetidspunktet.  Dette er meget viktig. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen. Skaden skal takseres så snart som mulig.

Skjema for å melde naturskade finner du her:

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/landbrukserstatning-ved-naturskade

Du kan også lese mer om ordningen her:

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/naturskade/sok-om-erstatning#frist-for-aa-melde-naturskade

Statens naturskadefond har laget en brukervennlig brosjyre med informasjon. For mer informasjon, se link:

http://www.naturskade.no/PageFiles/150/NaturskaderOgErstatning-Nett080117_1korr.pdf

 

Litt mer om naturskadeordningen:

Ved den statlige ordningen er det en egenandel på 10.000,- kr som trekkes fra taksten og det kan også gjøres avkortinger i taksten. Etter egenandel og eventuelle avkortinger er trukket fra har man funnet beregningsgrunnlaget. Skaden blir erstattet med 85% av beregningsgrunnlaget.

Tilkjent erstatning skal normalt brukes til gjenoppretting av det skadde objektet. Mange gårdsbruk har i dag leiejord, og de blir belastet med en egenandel pr. leiekontrakt.

Kostnadene ved å gjenopprette naturskader takseres gjennom lensmannsskjønn. Når lensmannsskjønnet er gjennomført, sendes skjønnet parallelt til partene: skadelidte (grunneier) og til naturskadefondet v/ Landbruksdirektoratet. Partene har 1 mnd frist for å klage på skjønnet (=begjære overskjønn). Saksforberedelsen for styret for Statens naturskadefond kan derfor starte tidligst 2 mnd etter at de har mottatt lensmannsskjønnet.

 

Avlingsskade

For flere har flommen også ført til skade på avling. Erstatning kan gis til jord- eller hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Avlingssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen. Avling i skadeåret må være mindre enn 70% av vekstgruppens gjennomsnittsavling (egenrisiko) for at erstatning kan utløses. Gjennomsnittavling beregnes som hovedregel ut fra foregående fem år.

Ta kontakt med jordbrukskontoret for å melde fra.

 

Du kan lese mer om avlingsskade her, her finner du også skjemaene for avlingsskade.

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt