Til stede var representanter fra Buskerud Sau og Geit, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bondelag. Fra fylkesmannen deltok landbruksdirektør Astrid Aass, Marit Surlien Hoen fra FMLA, Even Knutsen og Anders Horgen fra fylkesmannens miljøvernavdeling og Espen Marker fra Statens Natur Oppsy, SNO.

Status og situasjonen ble gjennomgått på møtet. Skadefellingstillatelsen som er gitt går ut på torsdag, men det ble klart i møtet at denne er mulig å forlenge.

Knutsen informerte også om informasjon som ble sendt til kommunene i forhold til beredskap og kommunale fellingslag.

Informasjonsutveksling er viktig begge veier i den situasjonen vi er i nå. Situasjonen med ulv i dette området er relativt ny og det er fortsatt mye å lære.

Det ble stilt en rekke konkrete spørsmål på møtet som ble besvart.

Som en oppfølging av dette møtet arrangerer Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlaginformasjonsmøte 25.06. i Hokksund, se egen sak på siden vår.

 Det ble stilt mange konkrete spørsmål som ble svart på.