Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Sentrale personer i Bondelaget som har jobbet med CWD-problematikken; Håkon Haug Laa fylkesleder i Buskerud Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag og Eldor Bjerke rådgiver i Buskerud Bondelag.

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

–Det er ikke tvil om at saltsteinforbudet har hatt store negative konsekvenser for beitebrukerne, sa Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag i sin oppsummering av spørreundersøkelsen til beitebrukerne.

Spørreundersøkelsen viser store ulemper og merkostnader

-Hvor effektivt er saltstein i forhold til strøsalt, var spørsmålet Anja Fyksen Lillehaug innledet med når svarene fra spørreundersøkelsen til beitebrukerne skulle oppsummeres. Lillehaug konkluderte med at saltstein er ekstremt effektivt sammenlignet med strøsalt. - Mange har brukt mange ekstra dager på tilsyn som følge av saltsteinforbudet og kun 3% oppgir at de ikke har hatt problemer utover normalt, sa Lillehaug.

 De harde faktaene fra spørreundersøkelsen viser at det er lagt ned 18.000 arbeidstimer med ekstra tilsyn som følge av saltsteinforbudet. Dette er en merkostnad på 4,45 MNOK når en tar utgangspunkt i satser fra erstatningsforskriften.

Ekstra-arbeidet med sank representerer en ekstrakostnad på 2 MNOK.  -Mange dyr har gått ut av beiteområdet, ca. 3200 dyr, og om en regner at 1/3 av disse er søyer som må sjaltes ut så representerer dette et tap på 3,8 MNOK, fastslo Lillehaug.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at mange dyr har kommet hjem før normalt og en har måttet starter oppforing allerede i august og mange melder om lave lammevekter. Undersøkelsen viser at hver beitebruker i gjennomsnitt har tapt minst 41.000 kr/beitebruker pr 15.10.19.

Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag oppsummerte resultatetene etter spørreundersøkelsen som ble sendt beitebrukerne.

Næringa ber om funksjonell salting

-Det er beitenæringa som sitter igjen med svarteper som en uskyldig tredjepart og må bære merkostnadene, det føles urettferdig for beitebrukerne, sa fylkesleder Håkon Haug Laa. Haug Laa understreker at Bondelaget med både fylkeslaget, Norges Bondelag sentralt og lokale beitelag har lagt ned mye arbeid med soneforskriften både i form av møter, oppfølging, høringssvar og annet. – Det har vært et veldig godt samarbeid mellom alle parter på næringssida, sier Haug Laa.

Det som har kommet fram her i dag med eksempler på mange smarte løsninger viser at det er mulighet for å få til funksjonell salting som også ivaretar at vi ikke skal ha avrenning av salt til grunn.  – Vi ber om at myndighetene straks ser på mulighetene for at vi kan bruke dette fra neste beitesesong, poengterer Haug Laa.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, mener det må åpnes for funksjonell salting.

 

Tynnslitt tillit til Mattilsynet

Beitebrukerne oppsummerte sine erfaringer med beitesesongen 2019, Jon Sand fra Hol Sankelag var en av dem. -Når CWD først ble oppdaget var næringa med på en stor dugnadsinnsats sammen med Mattilsynet.  Når soneforskriften igjen var ute på høring sendte ei samlet næring inn sitt høringsinnspill i mars, etter dette hørte vi ingenting, sa Sand. Han fortalte at de slapp de første sauene 13.06. og de siste ble kjørt opp 24.06. -Når salsteinforbudet kom så 25. juni, på verst tenkelig tidspunkt når beitesesongen allerede er i gang da sier det seg selv at tilliten til Mattilsynet er svært tynnslitt, fastslo Sand. Han etterlyste også informasjon fra Mattilsynet til grunneierne.– Dette møtet har likevel gitt tro på at det er mulig å etablere et samarbeid igjen, avsluttet Sand.

 

Det var mange frammøtte fra beitelagene og næringa på møtet. Flere ordførere fra de berørte kommunene var også til stede.

 

 

 

 

 

 

Glad for avtale i jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jordbruksavtale for 2020 16. mai. -Jordbruket forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Toppkarakter til 59 grader Topptur

Onsdag 15. mai var det nok en gang duket for 59 grader Topptur for naturbruks-skolene. – Vi er strålende fornøyd med arrangementet. Ikke minst må vi rette en stor takk til alle som bidrar til at dette blir en så bra dag, både sponsorer og de som stiller opp på postene, sier toppturgeneral Karl Henrik Berke. Også i år stilte Buskerud Bondelag opp på en post, denne gangen med pallestabling med traktor.

Bondelunsj på Skoger samdrift når Staten la fram sitt tilbud

Skoger bondelag hadde tradisjonen tror lunsj på Skoger samdrift i forbindelse med fremleggingen av statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Diskusjonen gikk livlig rundt bordet. – Dette er en tradisjon vi har hatt i Skoger i mange år nå, sier fylkesstyremedlem Ole Hans Unelsrød.

Ingen offensiv satsing

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten har lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Vårslepp på Ringerike

I helgen var det igjen klart for "Vårslepp på Felleskjøpet, Hønefoss". Arrangementet er tradisjonsrikt og er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Norderhov Sogneselskap, Hole Landbrukslag og Ådal Landbrukslag.

Et krav som styrker landbruk i hele Buskerud.

Jordbrukets krav styrker muligheten for å bruke jorda i hele fylket vårt og over hele landet, det er en forutsetning for en framtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Rundtur rundt Krøderen

I starten av april inviterte Krødsherad Bondelag til rundtur rundt Krøderen med besøk hos ulike bønder. Det var godt oppmøte og første stopp var å se på nytt maskinlager på Nordre Bjøre gård.

Flesberg og Rollag bondelag serverte kommunestyret mat og info

Flesberg og Rollag bondelag møtte representanter fra kommunestyret i Flebserg før påske og serverte lokalprodusert mat sammen med budskap om landbruket i kommunen. – Dette var nyttig og vi fikk gode tilbakemeldinger på at budskapet også nådde fram, sier lokallagsleder Kari Solibakke Klev

Stor inntektsnedgang for bonden

Ferske tall fra budsjettnemda for jordbruket viser en beregnet inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. De som kan forvente størst nedgang er bønder som driver med korn og svin hvor forventet inntektsnedgang er på over 25 prosent sammenlignet med 2017. – Den svake inntektsutviklingen gir et viktig signal inn mot årets jordbruksoppgjør, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa og legger til at det er viktig å prioritere korn ved årets jordbruksoppgjør.

Høytidelig åpning av ammekufjøs i Røyken med snorklipping

Denne uka var det høytidelig åpning av nytt ammekufjøs hos Kirsti og Hans Petter Transet. Ordfører i Røyken, Eva Noren Eriksen stod for snorklippingen og 11 politikere fra alle partier hadde møtt opp. - Dette var en god anledning til å snakke med lokale politikere, og bondelagene i Røyken, Hurum og Asker har samarbeidet om dette arrangementet, sier lokallagsleder i Røyken Toril Kure

MatRIKET – et steg nærmere realisering

Onsdag kveld hadde rundt et 60-talls nysgjerrige funnet veien til gildehallen på Espedal Gartneri i Lier for å høre status om etablering av MatRiket i Lier. Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa ønsket velkommen til møtet og Harald Buttedal ledet oss gjennom kvelden. Prosjektleder Magne Vegel informerte om status for prosjektet og Stein Wennberg fra Felleskjøpet orienterte om samlokalisering av FK og MatRiket.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Mandag
20
januar

Regionmøte øvre Buskerud, Frøysokstugu Gol

Gol
Onsdag
22
januar

Regionmøte nedre Buskerud

Lier, Renskaug vertsgård
Tirsdag
28
januar

Styremøte Buskerud Bondelag

Hønefoss

Våre samarbeidspartnere