En situasjonsrapport fra Buskerud viser:  

Status våronn

 • Hallingdal/Numedal: Grasproduksjon er forsinket i høyereliggende områder. Sauen slippes ut på innmarksbeite først i disse dager. Det ser så langt ut til at slipp på utmarksbeite vil skje til normal tid. Mange sliter med fulle gjødselkjellere da det er for bløtt til å komme seg utpå.
 • Sandsvær/Kongsberg området – grovt estimat er at omtrent halvparten av våronna er unnagjort. Mange har fått gjort noe men er ikke ferdig.
 • Eiker området – kommet litt lenger og ca 3/4 av våronna er unnagjort. 
 • Skoger / Drammens-området – her er situasjonen relativt god, de hadde en del snø i området og kom utpå tidlig. Mesteparten av våronn er ferdig her.
 • Ringerike/Hole/Ådal – også her er det mange som ikke er ferdig. En del har begynt, men er ikke i havn – men det er også mange som ikke har vært utpå ennå, det er en del leirjord i området.
 • Modum/Krødsherad/Sigdal – her er det mange som ikke har begynt på våronn ennå.
 • For de som driver med poteter er også dette forsinket.

 

Mange åkre står med mye vann, fare for skade på røtter der det er sådd og det vil ta lang tid med tørke og godvær før en kan komme utpå der det ikke er ferdig eller påbegynt, da er vi fort i månedsskifte.

 

Flomskader og andre skader

 • I Sandsværområdet har Lågen begynt å gå inn over jordene flere steder.
 • Regnet har laget ”bassenger” på flere jorder rundt i fylket vårt
 • Flommen i nedre deler av Buskerud vil ikke kulminere før seinere i uka, det er ventet økende vannstand i de fleste vassdragene. Spesielt er Begna, Sperillen, Lågen og Krøderen nevnt. Det er for tidlig å si noe om flomskadene ennå.
 • Som nevnt over vil skadeomfanget være todelt:
  • Der det er ferdig sådd vil en kunne få skade på røtter
  • Den seine våronna vil føre til redusert avling og vi vil også være svært avhengig av hvordan høsten blir.

Vi ber lokallaga og andre kontakte oss om de har informasjon som de ønsker å få ut eller bilder fra egne områder.