Organisasjonene samarbeider om innspill

I forbindelse med arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for rovvilt inviterer rovviltnemnda til å gi innspill til planen i forkant av selve revisjonsarbeidet. Landbruksorganisasjonene i rovviltregion 2 (Fylkeslag av Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde og Småbrukerlag og Norges Bondelag) har gitt felles innspill til planen. - I innspillet peker organisasjonene på at eksisterende plan har fungert på en god måte og gitt beitenæringa forutsigbarhet, sier Bjerke. Det pekes spesielt på at det i ny forvaltningsplan fortsatt legges opp til en dynamisk forvaltning som muliggjør at gaupebestanden reguleres i forhold til tapstall og tetthet av beitedyr. Det pekes også på at det ikke legges opp til arealsonering i ny plan.

I det videre arbeid med planen legger rovviltnemda opp til dialogmøter og høringsrunde på plandokumentet i planprosessen, planen vil være ferdig høsten 2021.

 

Fastsetting av kvote for gaupejakt

Rovviltnemnda i region 2 fastsatte på sitt møte den 12 desember kvote for gaupe jaktsesongen 2021.

Landbruksorganisasjonene oversendte i forkant av møte innspill til rovviltnemnda. Landbruksorganisasjonene pekt på at gaupebestanden nå ligger godt over bestandsmålet og at nemnda fastsetter en kvote som gjør at bestanden bringes ned mot bestandsmålet.

Nemnda fastsatte en kvote på 32 dyr som fordeler seg slik: Fra jaktstart åpnes det for jakt på 28 dyr hvorav inntil 9 hunner eldre enn ett år. 4 dyr, hvorav 3 voksne hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. 

 

For mer informasjon se  https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/rovviltnemnder/