I Regjeringas forslag til neste års Statsbudsjett foreslår de å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. I dag skjer hoveddelen av gårdssalg på denne måten. Da hjelper det lite at regjeringen samtidig reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet. Samla sett blir det en kraftig skatteskjerping ved generasjonsskifte på de aktive bruka.

- Dette føyer seg inn i rekka av forslag fra denne regjeringa som undergraver norsk matproduksjon, og som gjør oss mer avhengige av å importere den maten vi trenger her i landet, påpeker Hoen.

Også i 2013 økte regjeringa skattebyrden ved gårdsoverdragelse, unge bønder får dermed sin andre store skatteskjerpelse på to år. Dette er stikk i strid med som står i regjeringserklæringen der det heter at regjeringa skal ”bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling.”

- Regjeringa har heller ikke levert på fond slik de lovet i regjeringserklæringen, dette ville vært et kjærkomment tiltak for å sette av midler til investeringer og fordele inntekter i gode og dårlige år sier Hoen og tilføyer at han forventer at dette er noe Krf og Venstre vil bidra aktivt for å få inn i budsjettet. Vi er jo lovet denne ordninga ved regjeringserklæringa, og regner med det har skjedd en glipp i finansdepartementet og at dette har blitt uteglemt. Vi stoler på at V og KrF sørger for å oppfylle løftene på dette punktet.

- Heller ikke i forslaget til ny skattereform slipper bonden unna skatteskjerpelser sier fylkesleder Hoen videre.

I forlaget til skattereform som nå ligger på bordet foreslår Regjeringen å redusere avskrivningssatsene for husdyrbygg og innføre skatt på investeringsstøtte. Avskrivningssatsen ble i 2012 økt fra 4% til 6% med begrunnelse om å øke produktivitet og lønnsomhet i landbruket. Denne endringen er nå foreslått reversert, og vil føre til skattesmell for de som har investert. 

Investeringsstøtte i distriktene til landbruket har i dag unntak frå hovedregelen i skattesystemet om at offentlige tilskudd er skattepliktig inntekt for mottakeren. Det unntaket foreslår regjeringa også å fjerne.

Regjeringa har heller ikke funnet plass i budsjettet til å prioritere beredskapslager for matkorn.

- Det å sikre seg gjennom et kornlager koster lite, mens problemene ved ikke å ha det vil være enorme når vi faktisk skulle trenge det. Likevel finner regjeringa heller ikke i år rom for å prioritere matvaresikkerhet i årets statsbudsjett. Det er overraskende, sier fylkesleder Hoen.