Regionmøtene er viktige for å få medlemmenes synspunkter. Onsdag 18.01 var turen kommet til Ringerike hvor de tre lokallagene Norderhov Sogneselskap, Ådalen Landbrukslag og Hole Landbrukslag var samlet for å få en orientering om både den nye jordbruksmeldinga som er framlagt og de kommende jordbruksforhandlinger. Det var en aktiv forsamling som hadde møtt opp på Benterudstua.

Vi startet med organisasjonssaker og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi orienterte om verveaksjon som har startskudd neste uke, studieopplegget "Tryggere Sammen", aksjonsberedskap og andre aktuelle organisasjonssaker.

Lina B. Sørby loset oss trygt igjennom både ny jordbruksmelding og de kommende jordbruksforhandlingene. - Mange av de verktøyene vi har i landbrukspolitikken blir foreslått endret eller tatt bort i den nye meldinga. -Det foreslås også mange endringer i markedsordningene slo Sørby fast. Med mange kornbønder i salen ble det naturlig nok fokus på markedsordningene for korn. Sørby var innom mange av temaen i jordbruksmeldingen og både forenklinger, velferd, rekruttering og andre temaer ble behandlet. De kommende jordbruksforhandlingene ble også behørig behandlet med oppfordring til salen om å komme med innspill.

Regionmøte på Benterudstua.

Det var stort engasjement i salen, og ut i fra diskusjonen var det tydelig at salen mente det var viktig å beholde markedsordningene. Flere påpekte at det var svært viktig at vi beholder importvernet vårt, flere framhevet at det var viktig at vi produserer det markedet etterspør. Det var mange gode innspill fra salen under regionmøtet.