Regjeringsforhandlinger og jordvern

Buskerud Bondelag var representert med fylkesleder Egil Chr. Hoen, seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi. Fylkesleder Hoen understreker at det er svært viktig med god dialog med de politiske partiene. -Dette er også nyttig for oss, sier Venstre-delegasjonen.

Med regjeringsforhandlinger rundt hjørnet ble dette naturlig nok også tema. Fylkesleder Hoen var innom viktige grunnsteiner i landbrukspolitikken.

Hoen utrykte at Bondelaget har Venstre med på laget når det gjelder jordvern, og oppfordret til å fortsette å holde trykket oppe på dette. – Jordvernet er og vil fortsatt være viktig for Venstre, sa Wengen og viste til formuleringen i plattformen til de rødgrønne samarbeidspartiene i Buskerud.

Med jordvern som tema var vi naturlig nok innom eksempler som dobbeltspor Hokksund-Drammen, E16/Ringeriskbanen og E134 gjennom Lier.

 Delegasjonen fra Venstre, fra venstre; Sissel Urke, Helge Stiksrud, Amund Wengen og Erik Hørluck Berg

Klima, utnyttelse av ressursene og samspillet landbruk -reiseliv

-Landbruket har tatt en offensiv rolle og vi mener at vi kan være en del av løsningen, men matproduksjon vil alltid sette et klima-avtrykk. Vi sitter på store muligheter for å binde karbon i jorda vår og mye ny kunnskap er på trappene. Det forutsetter at vi har rammevilkår og systemer som gjør at vi kan ta i bruk ny kunnskap, sa fylkesleder Hoen og la til at landbruket  trenger virkemidler for å gjøre gode klimatiltak på gården og nevnte blant annet klimafond på gårdsnivå som et eksempel.

Venstre viste til blant annet fokuset som fylkeskommunen har når det gjelder grønn vekst.

Lilloe-Olsen poengterte viktigheten av å bruke ressursene i Buskerud å tilrettelegge for beitenæringa. – Vi har konflikter mellom beitedyr og rovdyr og beitedyr og turisme. Sistnevnte er viktig å ta med i en tidlig fase i planleggingen, samspillet mellom matproduksjon og reiseliv er svært viktig, og vil være en av de store mulighetsrommene i fylket vårt poengtere Lilloe-Olsen

- Vi har jobbet en del med dette i fylket, og samspillet mellom landbruk og turisme er svært viktig også for oss, kunne Wengen og Urke bekrefte.

Bondelaget tok også opp håndteringen av kulturminner i fylkeskommunale planer og påpekte at kulturminnene er avhengig av et aktivt landbruk.

Naturbruksutdanning

Naturbruksutdanning var også et naturlig tema når vi møtte fylkestingsrepresentantene. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for videregående utdanning. -Vi trenger investeringer for et husdyrløp. Med profilen levende matjord i bunn på Buskerud videregående skole må vi også ha husdyr, avsluttet Hoen

 Seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen og fylkesleder Egil Chr. Hoen