-Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier fylkesleder Egil Chr. Hoen, det er viktig er svært viktig for oss med god dialog med politikerne.

Med sentralt plasserte fylkespolitikere med på møtet ble naturlig nok samferdsel og arealdisponering en viktig sak. Særlig vil området rundet Eiker være utfordrende med flere prosjekter på trappene med dobbeltspor Kongsberg – Hokksund og utbygging av riksvei 35 slo fylkesvaraordfører Olav Skinnes fast. -Jordvern blir en svært viktig sak framover for oss, sa fylkesvaraordfører Skinnes,

Fylkesleder Egil Chr. Hoen i dialog med fylkesvaraordfører Olav Skinnes og stotrtingsrepresentant Per Olaf Lundteigen,

 

Senterpartiet har også nylig lagt fram sitt program og dette ble naturlig nok også tema på møtet. Arbeidet med programmet starter for fullt i organisasjonen nå, kunne fylkesleder Kari Anne Sand fortelle og inviterte oss til å komme med innspill. I den forbindelse tok fylkesleder Egil Chr. Hoen opp etablering av klima- og miljøfond.

Matjorda som grunnlag for all matproduksjon er et viktig tema for Buskerud Bondelag fortsatte Hoen, noe stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen sa seg helt enig i.

- Investeringer i matjorda vil være svært viktig framover og vi må ha en vesentlig økning i tilskuddene til grøfting og nydyrking konstanterte stortingsrepresentant Lundteigen. Lundteigen er også opptatt av trygg mat, og dette temaet ble også godt belyst under møtet.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Rekruttering og kompetanse ble også diskutert og Senterpartiet i Buskerud har gitt naturbruksskolen på Lien en utfordring med se på mulighetene og hva som må til for å sette i gang med et ettårig agronomkurs etter videregående utdanning.

- Vi er veldig takknemlig for at dere som politikere tar dere det tid til å møte oss i Bondelaget avsluttet Hoen.