Bakteppe

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet med å fortelle om det alvorlige bakteppet med massive kostnadsøkninger for bonden og at forutsigbarhet er viktig for bonden. Han påpekte samtidig viktigheten av tiltakene den sittende regjeringa har gjort blant annet med hensyn til strømstøtte og tilleggsutbetalingene i september.

Landbruksstrategi og verdiskapning

Haug Laa påpekte at den gjeldende landbruksstrategien for Viken er et godt utgangspunkt som kan videreføres som en landbruksstrategi for Viken. -Den siste verdiskapningsrapporten for landbruket i Buskerud er med tall fra 2011, vi ønsker oss en oppdatert rapport, sa Haug Laa. Han var også innom det regionale partnerskapet som en viktig arena som må styrkes og utvikles når Buskerud er tilbake som eget fylke.

Flere temaer

Vi var innom flere temaer på tida vi hadde til rådighet. Fylkesleder Haug Laa snakket blant annet om landbruk og klima og landbruket som en del av løsningen, ikke minst på energi. -Vi er fornøyd med den satsingen som er gjort på Buskerud videregående skole og naturbruksutdanningen, dette er viktig for oss sa Haug Laa.

Jordvern og arealpolitikk

-Jordvern er svært viktig for oss understreket Haug Laa og påpekte at det er viktig at Buskerud fylkeskommune viderefører nullvisjon for omdisponering av matjord. Det må ikke tillates omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark til boliger, fritidsboliger, idrettsanlegg, næringsarealer eller offentlig bebyggelse fastslo Haug Laa