Nærmere et 40-talls personer hadde tatt turen til Vikersund Kulturhus for å lære mer om smittevern. Mattilsynet stilte opp med innledere, det samme gjorde Nortura.

Erik Sørlie fra Mattilsynet startet innledningen. Matloven og forskrift om bekjempelse av dyresykdommer er viktige lovverk som legger føringer for hvordan vi håndterer dyresykdommer og arbeid med smittevern – Vi finner de fornuftige løsningene underveis, det er kanskje derfor vi har kommet så langt med hensyn til dyrehelse sa Sørlie Han tok også for seg hva Mattilsynet gjør ved mistanke om sjukdom/smitte. Vi er avhengig av et godt samarbeid med dyre-eier, og dette har vi stort sett gode erfaringer med.

Forflytning av dyr kan være en utfordring ut i fra et smittesynspunkt, flytting av livdyr er den største faren for spredning av smitte. Bruk av utenlandsk arbeidskraft kan også være en risiko, det er viktig å følge opp disse understreket Sørlie fra Mattilsynet. Han gikk videre igjennom hva vi bør gjøre framover:

Øke bevisstheten ved kjøp og salg av dyr – begrense antall selgere / kjøpere

Øke bevisstheten om smittebeskyttelse ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

Forsiktighet når man selv kommer tilbake etter utenlandsopphold

Etablere funksjonelle smittesluser

Erik Sørlie fra Mattilsynet

Asgeir Svendsen som er fagsjeg strorfe i Nortura overtok stafettpinnen og fokuserte på smittebeskyttelse hos storfe. Svendsen tok blant annet for seg Coronaviruset og BRSV og hvordan dette smitter. Begge disse sykdommene er forårsaket av virus og medfører redusert melkeproduksjon og melkekvalitet.  -Kontrollprogrammene er viktige, nytteverdien overstiger kostnadene understreket Svendsen.

-Mye handler om å tenke logistikk å finne gode praktiske løsninger og ha kontroll på det som kommer utenifra understreket Svendsen. Spredning på beite er heller ikke den største utfordringen da disse virusene ikke trives med sol og varme. -Kontroll av fremmedfolk inn i fjøset og kontroll på håndtering av slakt og livdyromsetning vil være viktige tiltak for smittevern undertrseket Svendsen.

Asgeir Svendsen fra Nortura

Astri Ham fra Mattilsynet orienterte om ringorm hos storfe. Ringorm er en smittsom hudsjukdom hos dyr og mennesker som er forårsaket av en soppgruppe. Sykdommen er artspesifikk og er en B-sjukdom og det pålegges derfor restriksjoner fortalte Ham. -Det er viktig å takle det å ikke gå i kjelleren om det skulle skje noe sa Ham og understreket også at vi har et potensiale til å bli flinkere med hensyn til smittevern på storfe. Ved funn av ringorm  pålegges vaksinering og fjøs/dyrerom/redskaper må saneres før oppheving. -Mattilsynet kan gi råd med hensyn til sanering påpekte Ham.

 

Ham var også innom CWD (Chronic Wasting Disease), eller skrantesjuke. Skrantesjuke er en prionsykdom. Den smitter mellom dyr gjennom direkte kontakt og i miljøet gjennom urin og avføring. Det er påvist skrantesjuke på villrein i Nordfjella. Antall påviste tilfeller er så langt lavt men dersom flere blir smittet  kan miljøet bli en viktig smittevei.

Astrid Ham fra Mattilsynet

Ellen Guldbrandsen fra Mattilsynet tok opp LA-MRSA problematikken. LA-MRSA varianten slår seg lett ned i husdyrbesetninger og spres mellom dyr. -Vi har også funnet humant MRSA men denne spres ikke på samme måte i husdyrbesetninger kunne Guldbrandsen fortelle. Det første tilfelle av LA-MRSA på svin ble oppdaget i Drammen i 2013 og 12 besetninger omfattet av tilfellet. Guldbrandsen avsluttet med å vise filmen om smitte fra Norges Bondelag sitt studieoplleg "Tryggere sammen"

Elle Guldbrandsen fra Mattilsynet

Lokallagsleder Truls Ødegård avsluttet med å takke for møtet og overrekke blomster til innlederne. Ødegård takket også kommunen som stilte opp med møtelokaler og bevertning.