Regionalt bygdeutviklingsprogram

I det regionale partnerskapet møtes representanter fra jord- og skogbruksnæringa, representanter fra fylkeskommunene, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Dette  var det første møtet felles for de tre Viken -fylkene. Bondelagene fra både Buskerud, Østfold og Akershus var godt representert, fra Buskerud møtte nestleder Håkon Haug Laa. Det regionale partnerskapet er involvert i blant annet de regionale programmene regionalt miljøprogram, regionalt næringsprogram og regionalt skog- og klimaprogram som også ble gjennomgått på møtet.

– Dette var et nyttig møte for oss i næringa med en god gjennomgang av de nye underprogammene i regionalt bygdeutviklingsprogram, sier nestleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Noen av deltagerne på møte i regionalt partnerskap.

Innovasjon Norge og investeringer

Innovasjon Norge gjennomgikk bruken av Investeringsmidlene i 2018. – I Buskerud ble ca. 80% av tilskuddene brukt til tradisjonelt landbruk, og 20% til bygdenæringer og total ble det bevilget. I 2018 hadde vi en vesentlig økning i investeringer til korntørker, kunne representantene fra IN informere.

-Det er viktig å sette på bremsene på investeringer til storfekjøtt, markedsregulator sier selv at det ikke er rom for nyetableringer eller kapasitetsutvidelser og det må vi lytte til. Dette er et samstemt fylkesstyre i Buskerud Bondelag enige om,  sa nestleder Håkon Haug Laa.

-Vi venter på en avklaring fra departementet når det gjelder dette spørsmålet, sa Ingeborg Gresaker fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge orienterer.

Landbruksbasert næringsutvikling i det nye Viken-fylket

Næringssjef i Buskerud Fylkeskommune, Janne Buhaug orienterte om landbruksbasert næringsutvikling i det nye Viken-fylket. – De eksisterende næringsplanene vil bli videreført til nye planer er på plass, sa Buhaug. Næringssjefen fortalte at en arbeidsgruppe er satt ned for å se på regional planstrategi og kunne forsikre om at det vil bli bred involvering når nye planer skal på plass

Janne  Buhaug fra Buskerud Fylkeskommune