Nestleder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve, brukte sitt innlegg i generaldebatten til å snakke om klima. Her er innlegget til Stuve i sin helhet.

Vi må skru opp tempoet i klima-arbeidet.

I Representantskapsmøtet i mars tok jeg opp behovet for en omlegging av tilskuddsordningen for finansiering av utarbeidelse av klimaplaner på alle norske gårdsbruk.

Jeg vil i dag få takke forhandlingsutvalget for at dere valgte å prioritere denne saken i årets jordbruksforhandlinger og at dere klarte å få gjennomslag for at tilskuddet til klimarådgiving og utarbeidelse av klimaplaner på det enkelte gårdsbruk heretter skal gå direkte til rådgivings-firmaene som utarbeider planen slik at den enkelte bonde heretter slipper å søke om tilskudd over RMP- midlene.

Det er nå viktig at vi at vi nå klarer å skru opp tempoet i dette viktige arbeidet.

I dag er det godt under under 2000 godkjente klimaplaner i norsk landbruk. Vi har 36.000 jordbruksforetak i Norge. Alle disse bør ha en klimaplan før 2030. Det betyr at vi må få på plass snaut 6000 klimaplaner hvert år fram til 2030. Det er i ytterkant hva det er praktisk mulig å klare.

Jeg er også bekymret for framdriften i klima-arbeidet på nasjonalt nivå. Det brukes i dag altfor mye tid på hvordan dette arbeidet skal organiseres og finansieres. Som bonde og tillitsvalgt i Bondelaget har jeg en klar forventning om at man snarlig finner gode løsninger som alle kan stille seg bak og da mener jeg faglagene og de sentrale samvirkeorganisasjonene.

 

Landbruket må levere på klima

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sa på Kornkonferansen 2024, arrangert av Norges Bondelag og Felleskjøpetat at han står ved, og har full tillit, til at faglagene står ved klimaavtalen de har inngått med staten, og at han forholder seg til den.

Han gjorde det imidlertid klart at dersom landbruket ikke leverer på avtalen som ble inngått, vil Staten gripe inn og pålegge oss kutt. I dette arbeidet har vi bare så vidt kommet ut av kommet ut av startgropa sett i forhold til hva vi som nærings skal levere. Lykkes vi ikke med dette viktige arbeidet blir det fort avgifter på produksjoner med stort klima-avtrykk og avkorting i ulike produksjonstilskudds-ordninger som blir løsningen. Bare se hva som skjer i mange andre europeisk land.