Huseby-alternativet ikke akseptabel trasè for E134

Et sentralt tema var selvsagt trasè for E134. Lier Bondelag la fram fakta om Huseby-alternativet skulle bli valgt. – Da vil over 400 daa av landets beste grønnsakjord bli nedbygd. Dette tilsvarer grønnsaksavlinger på rundt 2000 tonn med en førstehåndsverdi på om lag 25 MNOK pr år.

Huseby-alternativet - en dårlig idè

Store på frukt, bær og grønt i Lier

Politikerne fikk først en orientering om Huseby Gård deretter ble de ulike produksjonene gjennomgått.

John Gunnar Swang informerte om grønnsakproduksjon på friland. – Dette er en arbeidskrevende produksjon, og vi har inne omtrent 70 sesongarbeidere. Grønnsaker er ferskvare, og produksjonen må balanseres hver dag, sa Swang.

John Gunnar Swang orienterte om grønnsakprodukjson på friland.

 

Hans Kristian Bjørnstad Jensen fra Sandaker informerte om frukt- og bærproduksjon i Lier. – Vi har 2467 daa med frukt og bær i Lier, mesteparten av dette er epler og jordbær, sa Bjørnstad. Omsetningen er på 50 MNOK og sysselsetter 80 årsverk kunne Bjørnstad fortelle. Han oppfordret samtidig til å møte opp på eplefestivalen 15. september.

Hans Kristian Bjørnstad Jensen orienterte om frukt, bær og grøntproduksjon i Lier.

Husdyr og korn i Lier

Wiggo Andersen informerte om husdyr og korn i Lier. – Vi har 10.581 daa med korn i Lier, 20.000 da gras og 4500 daa innmarksbeite, sa Andersen. Dette medfører en omsetning på ca. 60 MNOK og sysselsetter 100 årsverk.

 Wiggo Andersen orienterte om korn og husdyr i tillegg til å lose politikerne trygt gjennom dagen.

God dialog

Politikerne fikk komme med spørsmål underveis. – Vi er glad for å ha god dialog med politikerne og at de stiller opp på møter.  Under spørsmålsrunden kunne Andersen også informere om at både forbruket av kunstgjødsel og plantevernmiddel i næringa har gått ned.