#Landbruksløftet – for lave inntekter i næringa

I sin innledning viste fylkesleder i Buskerud Bondelag til #landbruksløftet og at inntektene i landbruket er for lave både for store og små gårdsbruk. – Det må være god nok økonomi til at bonden kan gjøre investeringer og at neste generasjon ønsker å overta, sa Haug Laa. -Hvem tør å satse på landbruket? Hvem tør å ikke satse på landbruket og hvem i landbruket tør å satse, spurte også Haug La politikerne.- Nå har alle stortingskandidatene fått et eksemplar av #landbruksløftet og vi håper at de tar med det med seg i sitt videre arbeid, sier fylkesleder Haug Laa

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa

Mange temaer i debatten

Det ble en debatt med mange temaer og temperaturen ble høy da det ble åpnet for spørsmål fra salen. Eva Nordlund loset oss trygt gjennom debatten.

 -Bøndene er viktig og lønna ligger altfor langt unna minstenivå og hadde vi sammenlignet det med andre bransjer hadde det blitt karakterisert som sosial dumping, sa Linn-Elise Øhn Mehlen fra Rødt. -Bondens arbeid blir ikke verdsatt, det er matvarekjedene som skummer fløten av matproduksjon. Mer makt og innflytelse må flyttes fra dagligvarebaronene til de som produserer maten vår, avsluttet Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen fra Rødt

-Vi må produsere mer av vår egen mat og øke sjølforsyningsgraden. Matjorda må få et mye bedre vern, innledet Kathy Lie fra SV. Lie påpekte videre at landbruket må være en drivkraft i det grønne skiftet. -Vi trenger flere og ikke færre bønder, liberaliseringen har presset de mindre bøndene ut av næringa. Samfunnsoppdraget er bærekraftig matproduksjon, og vi må produsere maten slik at vi tar vare på økosystemene, fastslo Lie. SV avsluttet med å peke på at bonden er den som er mest utsatt for klima-endringene og at næringa har tatt grep gjennom sin klimaplan.

Kathy Lie fra SV

Trond Helleland fra Høyre innledet med å si landbrukspolitikk er viktig også for Høyre. -Inntektsgapet er redusert med 16.000 kr når vi har vært på vakt, vi har vært med å gjøre jobben for å øke inntektene i landbruket og vi har gjort mye bra for landbruket, fastslo Helleland. – Vi har også vedtatt en ny jordvernstrategi, og antall dekar som er nedbygd de siste årene er redusert, fastslo Helleland.  Helleland påpekte også at importvernet er viktig.

Trond Helleland fra Høyre

-Arbeiderpartiet støtter at bonden må ha ei inntekt på nivå med andre, innledet Buskerud Arbeiderpartis stortingsrepresentant Lise Christoffersen.  – Vi mener også det er viktig med en investeringspakke slik at de som har båsfjøs kan bygge om til løsdrift, dette må også komme de mindre brukene til gode, sa Christoffersen. Arbeiderpartiet påpekte også at de ønsker å øke tilskuddene til beiting. – Et bedre importvern er også en viktig rammebetingelse, uttalte Christoffersen. Arbeiderpartiet ønsker også å gi støtte til klimatiltak, vi må ha grønn bærekraft og landbruket er en viktig aktør innen bioenergi. – Vi vil legge landbrukets egen klimaplan til grunn for å redusere klima-avtrykket i næringa, fastslo Christoffersen til slutt.

Lise Christoffersen fra Arbedierpartiet

Kireulf innledet med å takke for at næringa inviterer til landbruksdebatt når det er valg. - Vi har hatt landbruksministeren i flere perioder og det ble jo ikke så ille når Frp fikk ei hånd på rattet, snarere tvert imot, innledet Kierulf fra Fremskrittspartiet. -Vi har gode resultater å vise til fra de årene vi satt og styrte landbruksdepartementet.  Kierulf mente at vi må bli flinkere på merking av mat i Norge. – Vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringa, avsluttet Kierulf

Lavrans Kierulf fra Fremskrittspartiet

-Vi må ha en gjennomgripende snuoperasjon i landbrukspolitikken og vi må styrke sjølforsyninga, innledet Margit Fausko fra MDG. Vi vil satse på tiltak som styrker dyrevelferden og det økologiske mangfoldet. – Vi må ha fokus på kvalitet, klima, biologisk mangfold og dyrevelferd, fastslo Fausko. Fausko mente også at det er viktig å ta jorda godt i bruk bruke den til det som den er beste egnet til. –Vi trenger et kraftig inntektsløft for å sørge for at vi har et robust og bærekraftig jordbruk framover og vi kan ikke ha som premiss at vi legger ned gårdsbruk for å få inntektsøkning, avsluttet Fausko fra MDG.

Margit Fausko fra MDG

-Vi må sikre nok mat og trygg mat og vi må øke sjølforsyningen på kaloribasis fra 40 til 50%. Og vi må legge mest vekt på kvalitet og ikke billigst mulig mat, innledet Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. -Da må bonden ha inntekt som er jamstilt med det andre og den jamstillinga må vi gjennomføre i løpet av de neste 4-6 åra, fortsatte Lundteigen. Senterpartiet og Lundteigen påpekte viktigheten av et sterkere importvern som avgjørende. – Det er svært viktig at vi går over til prosent-toll framfor krone-toll, da kan vi ta ut høyere markedspriser. Inntektene må bedres med 15 MRD/år framover, halvparten av dette må komme på marked og halvparten på bevilgninger, avsluttet Lundteigen..

Per Olaf Lundteign fra Senterpartiet

-Det grønne skiftet vil prege landbruket framover – landbruket merker klimaendringene på kroppen, åpnet Timo Nikolaisen fra Venstre. -Vi må ikke bare forberede oss på klima-endringene men vi må strekke ut en hånd for å ha tiltak å møte de med også, fortsatte Nikolaisen. Nikolaisen sa at det er viktig å opprettholde det som er bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk. – Vi ønsker også å vri mer fra kjøtt til frukt og grønt og vi ønsker å styrke dyrevelferden. Vi har gjort mye bra de siste årene for bøndene med hensyn til inntektsutvikling og vi vil fortsette med å spille på lag med næringa, avsluttet Nikolaisen.

Timo Nikolaisen fra Venstre

-Jeg brenner for landbruket og KrF er på bondens lag, innledet Kjell Erland Grønbeck fra KrF. -Men jeg er skuffet over at vi ikke brukte forhandlingsinstituttet i vår, vi hadde handlingsrom sa Grønbeck og påpekte at det er viktig at vi beholder forhandlingsinstituttet.  – Vi er avhengig av bonden både for å beholde forvaltningen av kulturlandskapet og å produsere mat og vi må øke matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Vi kan slutte oss til mye av det som står i landbruksløftet, men vi må ha dialog avsluttet Grønbeck.

Kjell Erland Grønbeck fra KrF

Høy temperatur i debatten

Eva Nordlund utfordret debattdeltakerne på flere områder, og det ble debatt rundt styrking av tollvernet. – Det høres ut som det er regjeringsforhandlinger på gang og at de rødgrønne alle ønsker å styrke tollvernet, kommenterte Nordlund med glimt i øyet. Kjedenes egne merkevarer og kjedemakt var også et viktig debatt-tema.

Det ble tidvis høy temperatur når det ble åpnet for spørsmål fra salen. Dag Fossen ønsket å vite hva bonden skal gjøre når bonden som eneste næringsutøver ikke kan øke prisene når kostnadene øker.

Truls Ødegård påpekte at banken eier gården, naboen eier jorda og leasing-selskapet eier traktoren og innovasjonsmidler presser kravet om produksjonsøkning. – Vi må ha lønnsomhet før vi kan investere og spredeareal og grovforgrunnlaget må ligge til grunn for hva en kan investere i, fastslo Ødegård.

Truls Ødegård, leder i Modum Bondelag