Helt siden 1970-tallet, da SV hadde Berge Furre som leder av landbrukskomitéen og sto bak ei historisk landbruksmelding, har SV ønsket å minske importen av kraftfor (ofte soya fra Brasil) og heller utnytte grovfor bedre her hjemme. Politikken som har blitt ført betyr at Norge legger beslag på ca 2,5 millioner dekar dyrka mark i utlandet til å lage kraftfôr til de norske husdyra. Vi har alltid ment at et av de viktigste politiske målene for norsk landbruk skal være å ha høyest mulig sjølforsyningsgrad. I krisetider skal vi være sjølforsynt. Hvorfor er aldri dette med når sikkerhet og forsvar diskuteres?

Like viktig har det vært for SV å støtte inntektsopptrapping for bøndene, og vi var en avgjørende aktør for ”det store spranget” på 1970-tallet, på samme måte som vi markerte oss kraftig i de to siste åra for å gi bøndene et bedre oppgjør.   

SV ser livskraftig og bærekraftig landbruk som en nøkkelfaktor for levende bygder og distrikter. Spesielt vil vi stå på for de mindre og mellomstore brukene som er ryggraden i norsk landbruk.

Å ta vare på dyrka og dyrkbar mark er viktig for SV. I Buskerud har rundt 600 dekar blitt nedbygd årlig de seinere år. Bare avgjørende, samfunnsmessige mål skal overskygge kravet til jordvern. I så fall skal dyrka mark erstattes i forholdet 2:1.

For å sikre rekrutteringa, er ikke bare inntektsnivået viktig. En må også opprettholde velferdsordninger som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon. Å vektlegge god og moderne landbruksutdanning er viktig. Men det er også rettferdig og nødvendig å innføre et kompetansebevis i landbruket – bygd på erfaring og bakgrunn - tilsvarende agronomkompetanse.

For å sikre verdier og kontinuitet vil SV opprettholde bo- og driveplikten, konsesjonslovene og åsetesretten. Vi vil også videreføre ordningen der samvirkeorganisasjonene utøver markedsregulering.

 

Norsk landbruk kan aldri konkurrere med utlandet på kvantitet. Til det er topografi, arrondering og breddegrad for krevende. Men vi kan konkurrere på kvalitet! Dette betyr at næringa må sikres et høyt importvern. Uten det kan norsk landbruk nærmest legges ned.
SV er imot EU og EØS-avtalen, men landbruksvarer er jo unntatt. Likevel ser vi at importen øker etter hver forhandlinge hvert andre år etter artikkel 19 i avtalen.

SV har ønsket å opprettholde målsettinga om 15% økologisk drift innen 2020, men ser at målet begynner å bli urealistisk på grunn av de store partienes holdninger og dårlige innsatsvilje på dette. Selv om det er besnærende å bruke kunstgjødsel, kraftfor og til og med genmodifiserte sorter i landbruket for å øke produksjonen, også kalt effektiviteten, så mener vi at dette ikke er gunstig på lang sikt. Jorda skal forvaltes i et tusenårsperspektiv. Det betyr at den ikke skal utarmes eller forvaltes på måter som gir større avrenning/erosjon.

Klimatrusselen setter også krav til landbruket. Tilpassing kan skje gjennom støtteordninger og mer forskning på mer klimavennlig teknologi. Vi må også utnytte biogassen fra gårdsdriften bedre og SV støtter jordbrukets klimasatsing, med klimarådgivning til hver bonde og tilskudd til større biogass- og gjødselanlegg.

For SV er god dyrevelferd også viktig. Vi tror dessuten det er avgjørende for høyere prissetting av produktene og i tråd med ønsker fra majoriteten av nordmenn.

Derfor vil SV forby pelsdyroppdrett. Næringa er overmoden for å nedlegges. Bondeorganisasjonene må sjøl forstå at det er en bjørnetjeneste ikke å støtte en avvikling.
I vårt fylke er det kun fem oppdrettere igjen. Omstillingsmidler må gjøres tilgjengelig. I synet på pelsdyroppdrett skiller vi oss klart fra Senterpartiet. Vi ønsker også å opprettholde livskraftige rovdyrbestander, der skiller vi oss også fra Sp. Det er ikke rovdyra som på nåværende nivå er en trussel mot norsk landbruk; det er WTO, EU og de blå-blå på Stortinget!

Aller mest skiller vi oss fra Høyre og Frp som leverte ei stortingsmelding som bare tenker produksjon, sentralisering og konkurranse. Det er godt å ha kunnet bidra til at Frp-statsråden gikk på et solid mageplask da meldinga hans ble behandla i stortinget.

 

Arne Nævra
1. Kandidat Buskerud SV