Jordvernet skal prioriteres sterkt

Jordvernbrevet fra Landbruksdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet av 22.januar 2024. viser til Stortingets nylig vedtatte nye jordvernmål, totalberedskapskommisjonens rapport og nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Vi kan ikke se at dette brevet var vedlagt den gjeldende saken.

- Alle tre instanser understreker behovet for nå å prioritere jordvernet stekt. De nasjonale forventningene til kommunal planlegging er at man sparer dyrka mark ved å tilbakeføre områder for utbyggingsformål til landbruks-, natur-, frilufts- og reindrifts (LNFR) formål, sier seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen. Det er dette som populært har blitt kalt planvask. Det understrekes at kommunene ikke har noe erstatningsplikt ved en slik tilbakeføring. Det er tvert imot slik at de er en del av de vurderingene en kommune etter Plan- og bygningsloven er pålagt å gjøre når forutsetninger for eksisterende planer endrer seg.

Må ruste oss for fremtiden

I de senere år har flom, jordskred og tørke vist oss at vi må ta bedre vare på de dyrkingsarealene vi har. Klima endringene har sammen med krig og konflikt i Europa vist oss at vi trenger å høyne beredskapen. Trygg matforsyning er grunnleggende, og vi må ta vare på alle de arealene som er egnet til produksjon av mat og fôr. Omdisponering og nedbygging kan bare godtas til kritisk infrastruktur. Boligbygging kan foregå andre steder og er ikke kritisk infrastruktur. – Det er viktig for oss å følge opp jordvernsaker i fylket vårt, fastslår seniorrådgiver Lilloe-Olsen.