Oversikt over eget klima-avtrykk

Nå får vi som bønder oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva vi kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Haug Laa. – Dette blir et viktig verktøy når landbruket skal bidra inn i klimaløsningen.  Landbruket har, som andre sektorer, et ansvar for å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon samtidig som vi skal produsere mat over hele landet.  

Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som driver med melkeku, korn og gris.

Landbrukets egen klimakalkulator er en norsk, teknologisk nyskaping. Sammen med klimarådgivning danner den et godt utgangspunkt for bondens klimaarbeid

 

Viktig satsing for å oppfylle landbrukets klimaplan

I april la et samlet landbruk fram en plan for å redusere klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jorda med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Planen er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og regjeringa fra 2019. Her er klimakalkulatoren ett av flere tiltak.

Bønder over hele landet tar i bruk klimakalkulatoren i løpet av høsten og Buskerud Bondelag skal være med å arrangere kurs i bruk av klimakalkulatoren.  - Mange bønder i Buskerud vil gjøre gode tiltak på gårdene sine framover, noen tiltak er enkle og lite kostnadskrevende å sette i gang, mens andre trenger større investeringer. – Vi forventer at myndighetene følger opp med økonomiske virkemidler som gjør at bonden ser seg tjent med å gjøre de de gode tiltakene, fastslår Haug Laa.

 

Klimasatsing uten reduksjon av matproduksjon

Målet er at reduksjon i klimautslipp ikke skal gå på bekostning av produksjonen. – Norge trenger maten bøndene produserer, og med vår klimaplan og avtalen vi har med staten skal vi klare å redusere klimagass utslippene uten å redusere matproduksjon, understreker Haug Laa.

 

Viktig samarbeid mellom aktørene i Landbruket

Norges Bondelag har vært en av pådriverne for klimakalkulatoren fra det første initiativet i 2016 til den nå blir lansert. Det er 17 organisasjoner i landbruket som står bak kalkulatoren.

Landbrukets klimaselskap SA eies av:

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle