- I denne jordbruksmeldinga forsøker regjeringa å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, og bonden får større risiko, sier fylkesleder Hoen. – Det er ikke noe grunn til å endre ting bare for å gjøre endringer fortsetter Hoen, veldig mange av ordningene vi har er målretta for nettopp å ta vare på mangfoldet i landbruket vårt fastslår Hoen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte fredag den lenge varslede jordbruksmeldinga fra regjeringa. I meldinga foreslår den blåblå regjeringa å sentralisere norsk melkeproduksjon gjennom å kutte ned på antall melkekvoteregioner. Om Buskerud blir slått sammen med andre fylker vil melka fort flyte ut av fylket vårt, i forhold til antall melkeprodusenter har vi i flere år stått på Tines «rødliste». Regjeringa foreslår også å endre og fjerne flere av markedsordningene som gir bonden sikkerhet og forutsigbarhet til å produsere mat i alle deler av landet, også der det er bratt og vi har små skifter slik som i Hallingdal og Numedal.

 

Mindre makt til bonden, mer makt til kjedene

- Jordbruk er ei biologisk næring med sesongmessige variasjoner i produksjonen og det kan ta lang tid fra oppstart til inntjening. Derfor er bonden avhengig av å vite at han får omsatt varene sine langt fram i tid, sier fylkesleder Hoen. Det er et tankekors at regjeringa vil avvikle flere av de private markedsordningene og gjøre dette offentlig styrt.

- Regjeringa svekker bondens posisjon i verdikjeden for mat og gir enda mer makt til kjedene. Bonden blir sittende med økt risiko, fortsetter Hoen.

 

Produksjonen må ligge der ressursene er

Norges Bondelag jobber for å øke den norske matproduksjonen på norske ressurser. Regjeringas jordbruksmelding beveger seg i en helt annen retning, mot større og mer sentraliserte gårder.

- Meldinga tar ikke tak i potensialet som ligger i landbruk som næring. Matindustrien har ei omsetning på 153 MRD i dag, og har fortsatt mulighet til å vokse, påpeker Egil Christopher Hoen.

- Regjeringa er mer opptatt av hvor mange kilo kjøtt og hvor mange liter melk vi produserer, enn hvordan vi gjør det. Jeg er svært bekymra over at denne jordbruksmeldinga legger opp til ei sentralisering av landbruket bort fra jorda og ressursene. Det vil svekke kvaliteten på den gode og trygge maten norsk landbruk er kjent for og som forbrukerne verdsetter sier Hoen.

 

Tar ikke hensyn til forbrukerens ønsker

Den norske forbrukeren er opptatt av trygg og sikker mat, mens regjeringa fører en liberalistisk politikk med ensidig fokus på effektivitet og pris.

- Vi er ikke imot endringer i norsk landbruk, men vi er imot endringer vi ikke trenger. De endringene regjeringene foreslår, bringer oss ikke framover. Regjeringas forenklings- og sentraliseringsforslag angriper bondens innflytelse over framtidig norsk matproduksjon, og tar ikke hensyn til forbrukerens krav til norsk mat. Dette er en politikk som kun tar hensyn til ideologi, og som andre land ønsker seg vekk fra, avslutter fylkesleder Hoen.