Forhandler med Staten om klima-avtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte mellom partene 6. februar overleverte bondeorganisasjonene et forhandlingsdokument som grunnlag for videre prosess. Jordbruket legger fram en liste på over 30 klimatiltak som må vurderes videre i arbeidet.

-Vi vil utvikle et jordbruk som svarer på utfordringer om å redusere utslipp, og foreslår et bredt spekter av løsninger. Det er jeg fornøyd med. Skal forhandlingene med regjeringa være realistiske, er det viktig å nytte kunnskapen som foreligger i sektoren og de initiativene som er igangsatt. Skjer det, håper jeg vi kan få på plass en avtale som gjør norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, sier fylkesleder Hoen.

Framoverlente bønder i Buskerud

Klimaløsningene som jordbruksorganisasjonene peker på strekker seg fra økt graskvalitet, utvikling av fôr, effekter av avlsarbeid og grep for bedre avlinger som mer kløver i eng, karbonlagring ved beiting, kalking og redusert jordpakking og utfasing av fossil energibruk. Flere av disse løsningene fanges i dag ikke opp i Norges offisielle utslippsregnskap. 

-I Buskerud har mange bønder allerede vært framoverlente, sier fylkesleder Hoen og viser blant annet til bønder som har satt opp solcelleanlegg, bruk av presisjonsutstyr ved gjødsling,  bruk av gårdskompost for jordforbedring og bruk av fangvekster og  biokull for å bedre jordas evne til å ta opp CO2.

 

Må ha aksept for klimaløsninger som gir resultater og tiltak som faktisk fungerer

-Vi skal være ambisiøse på vegne av bonden. Når partene nå skal i gang med å diskutere klimamål for jordbruket, ber vi om aksept for at det er et bredt spekter av klimaløsninger som vil gi resultater. Det viktigste er å legge til rette for tiltak som faktisk fungerer, og ikke la oss begrense av en avtale uten rot i virkeligheten, sier fylkesleder Hoen.

 Hvilken klimaforpliktelse jordbruket kan gå inn for, avhenger også av om regjeringa er villige til å stille med tilstrekkelige virkemidler.

-For å oppnå resultater må det stimuleres til klimaløsninger i jordbruket på samme måte som man har gjort i samarbeid med sektorer som transport og industri. Regjeringa må forplikte seg til økt innsats innen forskning og utvikling, økt stimuli til klimainvesteringer i jordbruket, aktiv bruk av ENOVA og målretta klimarådgiving for bonden, avslutter fylkesleder Hoen