Godt møte

Rundt 35 deltagere var på plass da fylkesleder Håkon Haug Laa ønsket velkommen. Grytten-utvalget har vært mye omtalt i landbruks-kretser og vi hadde fått med oss Eli Reistad som har sittet i utvalget og første nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen til å innlede om temaet.

En fagrapport

Eli Reistad dro oss igjennom rapporten. – Dette er et ekspertutvalg som har hatt som hovedoppgave å se på hvordan vi skal måle inntekter i jordbruket, alle medlemmene som har sittet i utvalget har vært personlig oppnevnt. Rapporten ble overrakt statsråden 03.oktober og rapporten skal ut på høring, innledet Reistad.

Utvalget har samlet inn mye data, det er samlet inn data fra alle som leverer næringsoppgave jordbruk. Dette ble koblet med alle bønders egne opplysninger om arbeidsinnstats. Vi har fått et omfattende og stort datagrunnlag og det viser at det er stor variasjon i jordbruksinntekt pr årsverk.

Utvalget kommer med noen anbefalinger: en modifisering av totalkalkylen med

    •  avskrivning etter historisk kost og nominell rente på gjeld.
    • Ta hensyn til jordleie og kvoteleie (finnes foreløpig ikke gode data på kvoteleie
    • Justere for innleid arbeidskraft

Videre foreslår utvalgets flertall å benytte resultatmålet Årsresultat før skatt

Utvalget har drøftet ulike muligheter for å splitte resultatets bidrag til henholdsvis arbeid og kapital , men har ikke funnet en metode for dette som er faglig forsvarlig, sa  Reistad.

Utvalget har skissert en metode for å måle inntektsnivået i jordbruket, og som kan benyttes i jordbruksforhandlingene. Dette har vært utvalgets hovedoppgave. Utvalget foreslår å benytte data fra bøndenes næringsoppgaver og egenrapporteringen til SSB av arbeidstimer. En andel bruk med best resultat pr årsverk kan være et mål på inntektsmulighetene i jordbruket.

 

Grytten-raporten er her – hva nå?

Første nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen orienterte om Bondelagets videre arbeid med Grytten-utvalgets rapport. -Det var partene i jordbruksforhandlingene som i felleskap ble enige om at det var nødvendig å gå igjennom grunnlagsmateriale, resultatet av dette var det Grytten-utvalget la fram 03. oktober.

- Det er bra at utvalget foreslår å ta inn kostnader til jord- og kvoteleie i grunnlagsmateriale (på kvoteleie må vi få fram statistikk). Videre mener utvalget at en ikke på en enkel måte kan sammenligne inntektsnivået til lønnsmottagere og bønder som selvstendig næringsdrivende, innledet Hoen.

  • Flertallet i Utvalget mener en ikke kan splitte opp vederlag til arbeid og egenkapital, men illustrerer likevel måter å gjøre det på. Vi må finne en god måte å gjøre dette på, samtidig må vi også tenke igjennom hva konsekvensene blir om vi får et system som skal gi en høy avkastning på egenkapitalen. Det er stor ulikhet i egenkapital ut ifra produksjon.

Opptrappingsplan for inntektsmål

Hoen understreket at Grytten-utvalgets rapport nå skal ut på høring i organisasjonen før Norges Bondelag leverer sitt høringssvar.

- I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Det er avgjørende at vi får på plass en forpliktende opptrappingsplan, avsluttet Hoen.