Fjerning av saltstein og saltsteinrester

Fjerning av saltstein og saltsteinsrester og lukking av salteinnretningene om høsten er et viktig tiltak for å hindre at salteinnretningene danner nye samlingsplasser for reinsdyr og hjortevilt utenom beitesesongen. Mattilsynet sendte 25.08.2021 en epost til alle beitelagene i Nordfjellasonen og Hardangerviddasonen med informasjon om regelverkets krav. 

Mattilsynet på tilsyn

Utenfor beiteperioden er det krav om at saltstein skal oppbevares utilgjengelig for hjortedyr og salteinnretningene skal være nedstengt.  

Dette innebærer at vi Mattilsynet forventer at salteinnretninger skal være stengt fra 01.10 over 800 m.o.h og fra 20.10. under 800 moh. Gjenværende saltstein skal da fjernes fra innretningene og oppbevares utilgjengelig for hjortedyr og sikret mot saltavrenning. Salteinnretningene stenges ned slik at salteksponerte flater ikke er tilgjengelige for hjortedyr. Avvik fra disse fristene må være begrunnet og bør meldes til Mattilsynet. 

 

Fra den 20. oktober skal Mattilsynet ut på tilsyn for å etterse grinder og sjekke at salteinnretninger er stengt i henhold til regelverket. Spesielt tilskudd til beitebrukere i Hardangerviddasonen og Nordfjellasonen skal kompensere for ekstrakostnader/ekstraarbeid beitebrukerne har pga CWD regelverket i sonen. Lukking og fjerning av saltstein og saltsteinsrester fra salteinnretningene er et viktig arbeid i den sammenheng. Dersom dette ikke er gjort, må det påregnes trekk i tilskudd.  

 

CWD-soneforskriften finner du her:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734?q=CWD-sone